Regulamin platformy maturalni.com

I Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy dokument („Regulamin”) zawiera warunki korzystania z serwisu internetowego maturalni.com przez Użytkownika oraz prawa i obowiązki Administratora Serwisu oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

 1.2. Serwis internetowy, działający pod adresem www.maturalni.com (zwany dalej: Serwis), prowadzony jest przez Fundację Klub Młodych Liderów prowadzącą działalność gospodarczą, wpisaną do KRS, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000574845, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Mała 5, 39-300 Mielec, NIP: 8172178136, REGON: 362461410, adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.3. Regulamin Serwisu umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.maturalni.com/regulamin w sposób umożliwiający Użytkownikom  jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Użytkownikom przed zawarciem umowy.

II Definicje

2.1. Administrator Serwisu – właściciel Serwisu lub osoba posiadająca upoważnienie do zarządzania Serwisem. 

2.2. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu i treści umieszczonych w Serwisie, której został przyznany dostęp do Serwisu przez Administratora Serwisu

2.3. Klient – osoba fizyczna, składająca Zamówienie w ramach Serwisu, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę opiekuna prawnego na dokonanie zakupu danego Produktu w Serwisie (zawarcie umowy sprzedaży) oraz na przetwarzanie jej danych osobowych w ramach Konta i przebywania oraz poruszania się w Serwisie w przypadku, gdy nie ukończyła 16 roku życia.

2.4. Konto Klienta – funkcjonalność dostępna dla Użytkownika po rejestracji w Serwisie zgodnie z postanowieniami Regulaminu (po dokonaniu rejestracji Konto dostępne jest po każdorazowym zalogowaniu w Serwisie) i dająca możliwość skorzystania z określonych usług Serwisu.

2.5. Produkt – towary i materiały elektroniczne zakupione lub dostępne w Sklepie. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

2.6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Serwisu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów i usług cyfrowych; rodzaj płatności; dane Klienta a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu.

2.7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia.

2.8. Awaria Techniczna – sytuacja uniemożliwiająca większości bądź całości Użytkowników korzystanie z funkcjonalności Serwisu

2.9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

III Wymagania dotyczące wieku

3.1.  Aby dokonać zakupu Produktu w Serwisie Użytkownik musi:

 1. mieć ukończone 13 lat lub więcej, 
 2. mieć zgodę rodzica lub opiekuna, jeśli jest nieletni w kraju zamieszkania,
 3. mieć zdolność prawną do zawarcia z Administratorem Serwisu wiążącej umowy i nie może być obciążony(-a) zakazem zawierania takich umów na mocy żadnych obowiązujących przepisów prawa

3.2. Użytkownik deklaruje również, że wszelkie informacje rejestracyjne, które przekazuje Administratorowi Serwisu, są prawdziwe, dokładne i kompletne oraz zobowiązuje się, by takie pozostawały przez cały czas. Jeżeli Użytkownik jest osobą nieletnią w swoim kraju zamieszkania, niniejszy Regulamin musi przyjąć i zaakceptować jego rodzic lub opiekun prawny. 

IV Składanie i realizacja zamówień

4.1. Ceny wszystkich usług oferowanych przez Serwis są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.

4.2. W ramach funkcjonowania Serwisu dostępne są różne typy treści: 

 1. dostępne dla wszystkich Użytkowników, 
 2. dostępne dla Użytkowników posiadających aktywne Konto Klienta;
 3. dostępne wyłącznie dla Klientów, którzy dokonali w Serwisie zakupu określonego Produktu (Treści płatne).

 

4.3. Warunkiem uzyskania treści bezpłatnych – darmowych materiałów jest wyrażenie dobrowolnej zgody marketingowej na przesyłanie materiałów.

4.4. Zamówienia dostępu do Treści płatnych w Serwisie można dokonać jedynie bezpośrednio w Serwisie poprzez złożenie formularza zamówienia (po uprzednim dokonaniu wyboru Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte w Serwisie) oraz dokonanie opłaty w wysokości określonej dla danego Produktu. 

4.5. Składając formularz zamówienia w Serwisie po raz pierwszy, Użytkownik jednocześnie dokonuje rejestracji Konta Klienta. 

4.6. Rejestracji Konta Klienta można dokonać również przed złożeniem formularza zamówienia, co jest operacją darmową i odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku LOGOWANIE/REJESTRACJA i wypełnienie danych personalnych i danych do logowania.

4.7. Logowanie się na Konto klienta odbywa się poprzez podanie loginu (adresu e-mail) i hasła podanych jako dane do logowania.

4.8. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto klienta poprzez kontakt z Administratorem Serwisu pod adresem mailowym: [email protected]

4.9. Nazwa użytkownika i hasło powiązane z Kontem Klienta są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i powinny być traktowane jako informacje poufne. Klient rozumie, że odpowiada za każde użycie (w tym każde nieuprawnione użycie) nazwy użytkownika i hasła. W przypadku utraty lub kradzieży nazwy użytkownika lub hasła bądź w przypadku podejrzenia nieautoryzowanego dostępu do konta należy natychmiast powiadomić Dział Obsługi Klienta Serwisu pod adresem: [email protected]

V Proces zawarcia umowy sprzedaży

5.1. Użytkownik podczas składania formularza zamówienia Produktu jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych i danych płatności, w szczególności: imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu komórkowego, danych karty płatniczej itp. 

5.2. Do prawidłowego zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

5.3. Proces składania Zamówienia kończy się w chwili zaksięgowania na koncie Administratora Serwisu wpłaty należnej za zamówiony Produkt.

5.4. Płatności za zamówiony Produkt Klient dokonuje się z góry za pośrednictwem udostępnionych przez Administratora Serwisu metod płatności np. PayPal, Tpay, Stripe.

5.5. Utrwalenie, udostępnienie, zabezpieczenie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje natychmiast po zaksięgowaniu na koncie Administratora Serwisu wpłaty należnej za zamówiony Produkt poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia oraz nadanie dostępu do zamówionych Treści płatnych. 

5.6. W przypadku niektórych Produktów dostęp do Treści płatnych może udzielany czasowo/cyklicznie, zgodnie z zaprezentowaną przez Administratora Serwisu ofertą danego Produktu. 

5.7. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:

 1. nieprawidłowego lub niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
 2. nieotrzymania wpłaty w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności elektronicznej i niedokończenia tej płatności)

VI Zasady korzystania z Serwisu i świadczenia usług

4.1. Administrator Serwisu przetwarza należne płatności za pośrednictwem Fundacji Młodych Liderów.

4.2. Do skutecznego złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu oraz korzystania z niego konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

4.3. Strona Serwisu www.maturalni.com  posiada certyfikat bezpieczeństwa – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

4.4. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.

4.5. Administrator Serwisu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta z Serwisu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta,  w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Administratora Serwisu, kopiuje Produkty Administratora Serwisu lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Administratora, podaje mu dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Serwisu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów. 

 4.6. Wskutek usunięcia Konta przez Administratora Serwisu Klient traci dostęp do wszystkich Produktów i zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.

4.7. Użytkownik  zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w odpowiedni, zgodny z ogólnoprzyjętymi normami życia społecznego oraz prawem sposób oraz gwarantuje, że nie naruszy właściwego miejscowego, stanowego, krajowego ani międzynarodowego prawa, ani żadnych praw osób trzecich (z uwzględnieniem znaków towarowych, tajemnicy handlowej, praw autorskich oraz innych praw własności). W szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Sewisu w celu:

 1. ładowania, publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób Treści Użytkownika niezgodnych z prawem, szkodliwych, stanowiących zagrożenie, obraźliwych, prześladowczych, zniesławiających, wulgarnych, nieprzyzwoitych, oszczerczych, naruszających prywatność innej osoby, pełnych nienawiści bądź niewłaściwych w kontekście rasowym, etnicznym lub innym;
 2. szkodzenia osobom nieletnim w jakikolwiek sposób;
 3. podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub jednostkę, w tym między innymi pracownika Administratora Serwisu lub składania nieprawdziwych oświadczeń bądź przedstawiania w niewłaściwy sposób powiązań z jakąkolwiek osobą lub jednostką;
 4. korzystania z Serwisu w celu przekierowania do innej strony internetowej;
 5. nagrywania i publikowania jakichkolwiek treści zawartych w Serwisie osobom trzecim;
 6. ładowania, publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób Treści Użytkownika, których nie mogą Państwo udostępniać na mocy jakiegokolwiek prawa bądź stosunków umownych lub powierniczych (takich jak informacje wewnętrzne, zastrzeżone oraz poufne, w posiadaniu których znaleźli się Państwo w ramach wykonywania obowiązków służbowych);
 7. ładowania, publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób Treści Użytkownika, które naruszają Prawa własności intelektualnej lub prawa do zachowania poufności osób trzecich;
 8. ładowania, publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób niechcianych lub nieautoryzowanych treści reklamowych, materiałów promocyjnych, „wiadomości-śmieci”, „spamu”, „łańcuszków”, „piramid finansowych” i innych form pozyskiwania klientów;
 9. ładowania, publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób materiałów zawierających wirusy lub innego rodzaju kody komputerowe, pliki lub programy stworzone w celu przerwania, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonowania oprogramowania komputerowego, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego;
 10. ingerowania lub przerywania ciągłości działania Serwisu, serwerów lub sieci podłączonych do Serwisu bądź nieprzestrzegania wymagań, procedur, polityk lub regulacji dotyczących sieci podłączonych do Serwisu;
 11. „śledzenia” lub nękania innych Użytkowników w inny sposób;
 12. gromadzenia lub przechowywania danych osobowych innych Użytkowników w związku z zachowaniami i działaniami zabronionymi w powyższych paragrafach, a także promowania innych stron lub usług niezwiązanych z usługami oferowanymi przez Serwis.

VII Prawa autorskie

7.1. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty oraz usługi świadczone przez Administratora Serwisu, dostępne w Serwisie, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Administratora Serwisu lub podmiotów trzecich tworzących je w ramach Serwisu.

7.2. Administrator Serwisu udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z materiałów umieszczonych w ramach Serwisu. Użytkownik w ramach Serwisu upoważniony jest do korzystania z zasobów Serwisu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

 1. a) utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie tylko na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Administratora Serwisu,
 2. b) zapisywanie w formie cyfrowej lub wydruk materiałów w formacie pdf. Lub w formie edytowalnej jedynie na własne potrzeby i potrzeby oceny i analizy zadań (jeśli Klient posiada Produkt to umożliwiający),

7.3. Licencja, o której mowa w niniejszym paragrafie jest ważna przez czas trwania dostępu do Treści płatnych w Serwisie i udzielona jest odpłatnie.

7.4. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości zasobów Serwisu, jak i ich części:

 1.  udostępnianie i prezentowanie zasobów Serwisu osobom trzecim,
 2.  publikowanie zasobów Serwisu niezależnie od formy publikacji,
 3.  kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.

7.5. Administrator Serwisu informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie zasobów Serwisu lub jakichkolwiek innych treści udostępnionych przez Administratora Serwisu stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną i/lub karną. Administrator Serwisu może także domagać się stosownego odszkodowania i/lub zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.6. W przypadku zamiaru wykorzystania zasobów Serwisu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie i treści udzielonej licencji, Użytkownik obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Administratora Serwisu.

VIII. Gwarancja i reklamacje

8.1. Administrator Serwisu w ramach świadczonych usług udziela gwarancji na dostarczone przez siebie Produkty będące kursami wideo z:

a) matematyki na poziomie podstawowym;

b) języka angielskiego na poziomie podstawowym.  

8.2. W ramach niniejszej gwarancji, Klient uprawniony jest do dochodzenia od Administratora Serwisu zwrotu 100% środków wpłaconych za zamówiony, wyszczególniony w pkt. 8.1 Produkt, w przypadku zaistnienia wszystkich przesłanek określonych w pkt. 8.3.

8.3. Prawo dochodzenia zwrotu środków przez Klienta możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy łącznie wystąpią wszystkie podane okoliczności:

 1. Klient w terminie 7 dni roboczych od otrzymania negatywnego wyniku egzaminu maturalnego zgłosił na adres [email protected] chęć otrzymania zwrotu środków a jednocześnie przedłożył Administratorowi Serwisu odpowiednie dokumenty poświadczające fakt niezdania egzaminu maturalnego np. zaświadczenie z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej etc.,
 2. Klient przed dniem egzaminu maturalnego z danego przedmiotu skorzystał z zamówionych Produktów, wyszczególnionych w pkt. 8.1., dostarczonych mu przez Administratora Serwisu co najmniej w 80% tj. obejrzał co najmniej 80% treści oraz poprawnie wykonał co najmniej 80% zadań z przedmiotu maturalnego, z którego uzyskał negatywny wynik.

8.4. Administrator Serwisu zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 8.3 w terminie 14 dni od jego złożenia. W przypadku uznania przez Administratora Serwisu, że Klient nie spełnił wszystkich przesłanek uprawniających go do dochodzenia roszczenia, Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do pozostawienia takiego zgłoszenia bez rozpoznania.

8.5. Pozostałe reklamacje powinny być zgłaszane w wiadomości mailowej na adres [email protected]

8.6.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno składać się z:

 1. Nazwa/Imię i nazwisko ucznia;
 2. Adres e-mail powiązany z Kontem Klienta;
 3. Nazwa pakietu/kursu/zajęć;
 4. Przedmiotu reklamacji;
 5. Uzasadnienie;
 6. Oczekiwania wobec wyniku rozpatrywania reklamacji.

8.7. Administrator Serwisu zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia. W przypadku reklamacji niezgodnej z treścią Regulaminu Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

IX Postanowienia końcowe

9.1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 7 dni.

9.2. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika oraz Ucznia, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

9.4. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://maturalni.com/regulamin

9.5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia:09.12.2021.

Regulamin eventów edukacyjnych Turbo Weekend

I. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy dokument („Regulamin”) zawiera warunki korzystania z eventów edukacyjnych TURBO WEEKEND serwisu internetowego maturalni.com przez Użytkownika oraz prawa i obowiązki Operatora oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu. 

1.2. Serwis internetowy, działający pod adresem www.maturalni.com (zwany dalej: Portal maturalni.com), prowadzony jest przez Fundację Klub Młodych Liderów prowadzącą działalność gospodarczą, wpisaną do KRS, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000574845, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Mała 5, 39-300 Mielec, NIP: 8172178136, REGON: 362461410, adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.3. Regulamin Portalu maturalni.com zamieszczony jest na stronie internetowej www.maturalni.com/regulamin w sposób umożliwiający Użytkownikom  jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest każdorazowo udostępniany Użytkownikom przed zawarciem Umowy sprzedaży.

1.4. Regulamin eventów edukacyjnych TURBO WEEKEND z portalu maturalni.com zamieszczony jest na stronie internetowej www.maturalni.com/regulamin-turbo w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest każdorazowo udostępniany Użytkownikom przed zawarciem Umowy sprzedaży.

II. Definicje

Poniższym pojęciom w Regulaminie nadano następującą treść:

2.1. Portal/Sklep – strona internetowa/sklep internetowy pozwalający Uczestnikom na nabycie usług edukacyjnych w postaci eventów edukacyjnych TURBO WEEKEND, dostępny pod adresem www.maturalni.com;

2.2. Platforma – platforma internetowa do prowadzenia eventu edukacyjnego online z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pośrednictwem  Clickmeeting;

2.3. Administrator Portalu – właściciel Portalu lub osoba posiadająca upoważnienie do zarządzania Portalem;

2.4. Organizator – Fundacja Klub Młodych Liderów, ul. Mała 5, 39-300 Mielec, NIP: 8172178136, REGON: 362461410;

2.5. Użytkownik – osoba fizyczna użytkująca Portal;

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin;

2.7. Uczestnik/Klient – osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot zamawiający usługi lub produkty w ramach Portalu;

2.8. Bilet –  generowane elektronicznie potwierdzenie Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Organizatorem a Nabywcą w formie biletu do samodzielnego wydruku lub okazania w wersji elektronicznej na urządzeniach przenośnych uprawniający Nabywcę do wzięcia udziału
w Wydarzeniu; link do transmisji lub inna forma umożliwiająca Uczestnikowi wykorzystanie produktów i usług zakupionych w Portalu uprawniająca do udziału w eventach edukacyjnych;

2.9. Umowa sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Organizatorem, a Klientem na udział w evencie edukacyjnym;

2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży;

 

III. Zasady korzystania z Portalu i świadczenia usług

3.1. Portal działający pod adresem www.maturalni.com, jest własnością Organizatora i wyłącznie jemu przysługują do niego prawa.

3.2. Ceny wszystkich usług oferowanych przez Portal są cenami brutto (zawierają należny podatek VAT). Płatność przyjmowana jest wyłącznie w walucie polskiej za pośrednictwem płatności elektronicznej.

3.3. Ceny widniejące na Portalu maturalni.com, jak również opisy usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu art. 66 i 661 Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Administratora.

3.4. Portal udostępnia Użytkownikom możliwość uczestnictwa w eventach edukacyjnych TURBO WEEKEND w formie stacjonarnej oraz ONLINE za pośrednictwem Platformy.

3.5. Eventy edukacyjne na rzecz Uczestników prowadzą doświadczeni Korepetytorzy współpracujący z Organizatorem.

3.6. Do skutecznego złożenia zamówienia na Portalu maturalni.com konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.7. Strona Portalu korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Portalu  i technologia teleinformatyczna służąca do realizacji Korepetycji jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych, jak również urządzeniach mobilnych. Podlega Polityce prywatności oraz w przypadku eventów online – Warunkom korzystania z usług ClickMeeting (dostawca zewnętrzny).

3.8. Strona Portalu maturalni.com posiada certyfikat bezpieczeństwa – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

3.9. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić należącą ochronę bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

IV. Warunki zawierania Umowy sprzedaży

4.1. Użytkownik, aby skorzystać z usługi, zobowiązany jest do zakupu Biletu na wybrany event edukacyjny TURBO WEEKEND. Zakupiony przez Uczestnika Bilet upoważnia go do osobistego, jednorazowego udziału w evencie edukacyjnym Turbo Weekend organizowanym w określonej na Bilecie formie, terminie, mieście. Nie ma możliwości ani zwrotu ani zamiany biletu niezależnie od okoliczności, o ile nie określono wyraźnie inaczej w niniejszym Regulaminie. Płatność następuje z góry.

4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Portalu należy wejść na stronę internetową www.maturalni.com, dokonać wyboru Biletów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na Portalu.

4.3. Wybór zamawianych Biletów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. Użytkownik podczas składania zgłoszenia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego, a także adres zamieszkania, z zastrzeżeniem pkt. 4.14.

4.5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności, podanie danych osobowych zgodnych z prawdą, oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.6. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi jego oświadczenie woli zawarcia z Organizatorem Umowy sprzedaży, na zasadach określonych treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia wraz z Biletem uprawniającym Klienta do skorzystania z zamówionej Usługi.

4.8. Prawidłowe opłacenie przez Użytkownika Zamówienia Biletu na event edukacyjny TURBO WEEKEND równoważne jest z zawarciem Umowy sprzedaży i rezerwacją miejsca.

4.9. Portal maturalni.com umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem systemów płatności takich jak TPay oraz Stripe.

Dostępne formy płatności: Karta płatnicza, Blik oraz szybkie przelewy realizowane przez bramkę płatności TPay.

4.10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Organizator dokona zwrotu na numer rachunku bankowego przypisanego do Zamawiającego w zależności od wybranej formy płatności.

4.11. Świadczenie usług tj. wstępu na event edukacyjny odbywa się tylko w podanych na stronie Portalu terminach stacjonarnie i online, na żywo w zależności od zakupionego przez Klienta Biletu.

4.12. Zajęcia w ramach eventu edukacyjnego TURBO WEEKEND w wersji online, odbywać się będą za pośrednictwem portalu ClickMeeting. Z racji ograniczonych funkcji na urządzeniach mobilnych, zaleca się, aby Użytkownik korzystał z usług poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Link wysyłany na wskazany adres e-mail, może zostać użyty przez jednego Użytkownika.

4.13. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi swoją obecność na evencie edukacyjnym nie później niż 15 minut przed startem eventu edukacyjnego (zarówno w wersji stacjonarnej, jak i online) – w celu weryfikacji Uczestnika oraz sprawdzenia niezbędnych dokumentów umożliwiających udział w Wydarzeniu.

4.14. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż do udziału w evencie edukacyjnym Turbo Weekend w wersji stacjonarnej, zostaną dopuszczone tylko osoby, które przed wejściem na teren Wydarzenia przedstawią Organizatorowi niezbędne dokumenty tj:
a) ważny Bilet z widocznym kodem QR zapisany na urządzeniu przenośnym lub wydrukowany;
b)  dokument tożsamości pozwalający na identyfikację Uczestnika (Dane podane w trakcie składania Zamówienia i widoczne na zakupionym Bilecie muszą być zgodne z danymi osobowymi Uczestnika.)

4.15. Z uwagi na panującą w Polsce pandemię COVID-19, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników, Organizator poprosi o okazanie ważnego Unijnego Certyfikatu COVID. Okazanie ma charakter dobrowolny.

V. Rodzaje eventów edukacyjnych organizowanych przez Organizatora

5.1.  Organizator zrealizuje eventy edukacyjne z następujących przedmiotów:

        a) stacjonarne

 • język polski (poziom podstawowy i rozszerzony)
 • matematyki (poziom podstawowy i rozszerzony)
 • języka angielskiego (poziom rozszerzony),
 • biologia (poziom rozszerzony),
 • chemia (poziom rozszerzony),
 • fizyka (poziom rozszerzony)

  b) online
 • język polski (poziom podstawowy i rozszerzony)
 • matematyki (poziom podstawowy i rozszerzony)
 • języka angielskiego (poziom rozszerzony),
 • biologia (poziom rozszerzony),
 • chemia (poziom rozszerzony),
 • fizyka (poziom rozszerzony)

5.2. Każdy event edukacyjny TURBO WEEKEND trwa ok. 6 godzin. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów. W ramach zajęć przewidziane są przerwy, których czas uzależniony jest od decyzji prowadzącego Event edukacyjny, z uwzględnieniem zapotrzebowania Uczestników.

5.3. Harmonogram eventów udostępniony jest na stronie Portalu www.maturalni.com  

5.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione i pozostawiona rzeczy materialne i niematerialne, a także za wszelkie straty majątkowe poniesione w trakcie trwania eventów oraz za ewentualne wypadki i uszkodzenia zdrowia Uczestników spowodowane nie z wyłącznej winy Organizatora.

5.5. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w evencie, jeśli istnieje podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo w inny sposób zakłóca porządek podczas wydarzenia. W takim przypadku koszty Biletu oraz inne ewentualne koszty poniesione przez Uczestnika nie zostaną zwrócone, a w przypadku braku opuszczenia miejsca wydarzenia, Organizator zastosuje środki przewidziane prawem.

5.6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i publikowanie swojego wizerunku w materiałach audiowizualnych (zdjęcia/filmy/nagrania dźwiękowe z wydarzeń) wykonanych przez Organizatora lub podmioty przez niego upoważniony podczas organizowanych eventów edukacyjnych.

5.7. Organizator może korzystać z materiałów audiowizualnych w celach marketingowych i promocyjnych, a także szkoleniowych.

5.8. Uczestnicy podczas rozpoczęcia wydarzenia otrzymują identyfikatory i są zobowiązani do noszenia ich w widocznym miejscu w czasie uczestnictwa w wydarzeniach. Zgubienie identyfikatora uniemożliwi Uczestnikowi dalszy udział w evencie edukacyjnym.

5.9. Podczas eventów prowadzonych w formie online Uczestnik musi we własnym zakresie zadbać o dostęp do urządzenia spełniającego co najmniej poniższe parametry techniczne. Wymagania, które muszą zostać spełnione: Procesor dwurdzeniowy 2GHz (zalecany czterordzeniowy), 2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej), System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS. Uczestnik musi mieć zapewniony dostęp do stałego łącza do Internetu.

5.10. Zajęcia w formie online prowadzone są za pomocą platformy ClickMeeting opartej na przeglądarce internetowej. Wymagane jest korzystanie z najbardziej aktualnych, oficjalnych wersji przeglądarek, w szczególności takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera. Do korzystania z Portalu w pełnym zakresie audio-wideo niezbędne jest podłączenie w czasie konferencji prawidłowo działających słuchawek lub głośników  albo innego zestawu głośnomówiącego.

5.11. Limit osób biorących udział w wydarzeniu stacjonarnym uzależniony jest od aktualnych obostrzeń związanych z COVID-19 panujących w danym okresie w miejscu wydarzenia.
O udziale w zajęciach stacjonarnych decyduje kolejność zapisów. Zapisy przyjmowane są według kolejności złożonych Zamówień w Sklepie.

5.12. Uczestnicy, którzy nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach stacjonarnych, z powodu wskazanego w pkt. 5.11 powyżej, zostaną o tym niezwłocznie poinformowani drogą mailową przez Organizatora. Uczestnik ma prawo zwrotu środków lub zamiany rodzaju Biletu na taki, który uprawniał będzie Uczestnika do udziału w Wydarzeniu w formie online w ustalonym przez Organizatora terminie lub innym terminie w Wydarzeniu w formie stacjonarnej w miejscu i czasie ustalonym przez Organizatora. 

5.13. Organizator zastrzega sobie prawo do następujących zmian z ważnych powodów wpływających na możliwość realizacji eventów:

a) Przesunięcia terminu eventu (zajęcia muszą odbyć się przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego w 2022 r.);

b) Odwołania eventu i zwrócenia Uczestnikom kwoty poniesionej ceny Biletów (zwrot ceny biletu możliwy jest tylko w przypadku odwołania zajęć);

c) W wyjątkowych sytuacjach nieprzewiedzianych i niemożliwych do przewidzenia
w momencie organizacji Wydarzenia przez Organizatora (np: zaostrzenia obostrzeń w związku z pandemią COVID-19, wypadek komunikacyjny Korepetytora, kataklizm, wprowadzenia stanu wyjątkowego itp.) zajęcia stacjonarne zostaną przeprowadzone w trybie online na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

VI. Prawa autorskie oraz zachowanie użytkowników w ramach wydarzenia TURBO WEEKEND.

6.1. Organizatorowi i/lub prowadzącemu zajęcia przysługują autorskie Prawa majątkowe lub uprawnienie do korzystania do wszelkich utworów wykorzystywanych podczas eventu edukacyjnego.

6.2. Dystrybucja, nagrywanie, wykonywanie kopii, retransmisja w jakiejkolwiek postaci przy użyciu jakichkolwiek programów jest niezgodna z prawem i skutkować może dochodzeniem roszczeń przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Uczestnik zobowiązuje się nie korzystać z Usługi w szczególności w celu:

 • publikowania, przesyłania za pomocą transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób Treści Użytkownika niezgodnych z prawem, szkodliwych, stanowiących zagrożenie, obraźliwych, prześladowczych, zniesławiających, wulgarnych, nieprzyzwoitych, oszczerczych, naruszających prywatność innej osoby, pełnych nienawiści bądź niewłaściwych w kontekście rasowym, etnicznym lub innym;
 • korzystania z Usługi w celu przekierowania do innej strony internetowej;
 • nagrywania i publikowania Usługi oraz eventu osobom trzecim.
 • publikowania, przesyłania za pomocą transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób Treści Użytkownika, które naruszają Prawa własności intelektualnej lub prawa do zachowania poufności osób trzecich;
 • publikowania, przesyłania za pomocą transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób niechcianych lub nieautoryzowanych treści reklamowych, materiałów promocyjnych, „wiadomości-śmieci”, „spamu”, „łańcuszków”, „piramid finansowych” i innych form pozyskiwania klientów;
 • publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób materiałów zawierających wirusy lub innego rodzaju kody komputerowe, pliki lub programy stworzone w celu przerwania, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonowania oprogramowania komputerowego, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego;

Za każdy powyższy zidentyfikowany przypadek naruszenia autorskich praw majątkowych przez Uczestnika, zobowiązany jest on do zapłacenia kary w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Niezależnie od powyższej kary, Organizator zastrzega sobie dochodzenie roszczeń z tego tytułu na zasadach ogólnych w świetle obowiązujących przepisów prawa.

6.3. W przypadku identyfikacji przez Organizatora, że Uczestnik dokonał retransmisji, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary w postaci trzykrotności kwoty Biletu za każdą osobę, która skorzystała z retransmisji.

6.4. Płatność kar następuje po stosownym wezwaniu ze strony Organizatora, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do Uczestnika do zapłaty stosownej kary. Brak płatności kary w przewidzianym terminie skutkuje dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej, a także naliczanie odsetek za opóźnienie zgodnie z Kodeksem cywilnym.

6.5. Uczestnik korzystając z eventu online może zostać narażony na Treści Użytkowników, które są obraźliwe, niecenzuralne bądź niewłaściwe. Portal w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkowników, w tym między innymi za błędy i zaniedbania zawarte w Treściach Użytkowników, ani za wszelkie straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z Treści Użytkowników, które zostały udostępnione poprzez Portal. Jednakże, Organizator dołoży należytej staranności, aby tacy Uczestnicy jak najszybciej zostali wydaleni z eventu. W przypadku poniesionych szkód, dany Użytkownik powinien dochodzić roszczeń bezpośrednio od twórcy takich treści.

6.6. Uczestnik zobowiązuje się do brania udziału w evencie w sposób odpowiedni, zgodny z ogólnoprzyjętymi normami życia społecznego oraz prawem, a także gwarantuje, że nie naruszy właściwego miejscowego, krajowego ani międzynarodowego prawa, ani żadnych praw osób trzecich. Zobowiązuje się również do poszanowania wolności i godności pozostałych Uczestników, a także Organizatora oraz osób prowadzących event. Wszelkie treści o charakterze politycznym, światopoglądowym mogące urazić inną osobę są zakazane, a Organizator ma prawo takiego Uczestnika wydalić. Takiemu Uczestnikowi nie przysługuje zwrot Biletu.

6.7. Organizator może natychmiastowo zawiesić lub anulować dostęp Użytkownika do wszelkich usług świadczonych przez Organizatora bez ponoszenia odpowiedzialności, jeżeli Uczestnik nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu.

VII. Zasady działania w dobie pandemii COVID -19

7.1. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich wytycznych, które obowiązują organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (dawniej Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym dostępnych na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy. Z tym, że Uczestnika obowiązują wyłącznie wytyczne dotyczące osoby uczestniczące w evencie, a nie wytyczne dotyczące podmiotu organizującego. Z uwagi na dynamikę zmian niezależną od Organizatora, zalecamy zapoznanie się z nimi dzień przed Wydarzeniem.

7.2. W wypadku wykrycia, że w zajęciach brała udział osoba zakażona wirusem SARS-COV-2, Uczestnik wyraża zgodę, aby Organizator będący administratorem danych osobowych Klientów udostępnił ich dane osobowe Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.

7.3. Uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren zajęć.

7.4. Uczestnik zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa maseczką przez cały okres przebywania na terenie zajęć.

7.5. Uczestnik oświadcza, że jeżeli w dniu wydarzenia będzie poddany kwarantannie, izolacji lub jakiejkolwiek innej formie nadzoru sanitarnego, ze względów bezpieczeństwa zgłosi się do Organizatora, aby otrzymać dostęp do zajęć online. Uczestnik przebywający na kwarantannie lub izolacji nie może wziąć udziału w zajęciach w formie stacjonarnej. Złamanie powyższej zasady będzie skutkować poinformowaniem przez Organizatora właściwy Inspektorat Sanitarny, a Uczestnik ponosi z tego tytułu wszelką odpowiedzialność.

7.6. W celach bezpieczeństwa Uczestników, Organizator zachowuje prawo do weryfikacji ważnego Unijnego Certyfikatu COVID z zastrzeżeniem pkt. 4.15.

VIII. Zastrzeżenia prawne. Awarie techniczne.

8.1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na Portalu przez Użytkowników i Korepetytorów, jednak zastrzega sobie prawo do usuwania i korekty takowych bez wyraźnego uzasadnienia/podania powodu.

8.2. W razie Awarii technicznej podczas eventu online, Organizator dołoży wszelkich starań do zminimalizowania negatywnych skutków zaistniałej sytuacji i zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu eventu w sposób określony przez Portal.

8.3. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do tymczasowych przerw technicznych na stronie maturalni.com.

8.4. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za Awarie Techniczne lub inne niezależne od niego zdarzenia przeszkadzające w funkcjonowaniu serwisu.

8.5. Inna odpowiedzialność z powodu Awarii Technicznych Właściciela Portalu zostaje wyłączona.

8.6. W razie jakiejkolwiek awarii technicznej i niemożliwości dołączenia do Wydarzenia należy skontaktować się jak najszybciej z Działem Technicznym Organizatora pod adresem: [email protected] 

IX. Reklamacje eventów edukacyjnych TURBO WEEKEND

9.1. Każdy z Klientów ma prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych przepisach prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, w przypadku niezadowolenia z usług świadczonych przez Organizatora.

9.2. Reklamacje powinny być zgłaszane w wiadomości mailowej na adres: [email protected] lub na adres Organizatora: Fundacja Klub Młodych Liderów ul. Mała 5, 39-300 Mielec

9.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno składać się z:

1) Nazwa/Imię i nazwisko Uczestnika,

2) TURBO WEEKEND – miejscowość/ONLINE, przedmiot, data

3) Przedmiot reklamacji,

4) Uzasadnienie,

5) Żądanie roszczenia względem Organizatora.

9.4. Złożenie reklamacji przysługuje wyłącznie osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich prawo złożenia reklamacji przysługuje opiekunowi prawnemu takiej osoby.

9.5. Portal zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację następuje w takiej formie jaka została złożona.

X. Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Klub Młodych Liderów z siedzibą w Mielcu przy ul. Małej 5, 39-300 Mielec.


10.2. Na podstawie obowiązujących przepisów, nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, lecz w zakresie ochrony danych osobowych należy kontaktować się:

 

10.3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem Umowy będą przetwarzane w następujących celach:

 • związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
 • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
 • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
 • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

 

10.4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

10.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. Brak ich podania skutkuje nie zawarciem umowy.

 

10.6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

10.7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • czasu obowiązywania umowy,
 • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,
 • okres, który jest niezbędny do ochrony i dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

10.8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10.9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

 

10.10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

10.11. Administrator Portalu utrwala przebieg Korepetycji dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy świadczonych usług. Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora i podmiotów współpracujących, prasie, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Fundacji Klub Młodych Liderów.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie terminie wskazanym przez Organizator. Uczestnika obowiązuje Regulamin z dnia zawarcia Umowy. W przypadku kluczowych zmian, Organizator  zobowiązuje się je wprowadzić z 7 dniowym wyprzedzeniem. W przedmiocie zmian Regulaminu zastosowanie ma art. 384 Kodeksu cywilengo.

11.2. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03) ) podmiot korzystający z Portalu zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

11.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21).

11.4. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.maturalni.com/regulamin

11.5. Pozostałe treści dotyczące Korepetycji niezawarte w Regulaminie mogą być udostępnianie w wiadomości e-mail do Użytkownika, komunikatach na Portalu oraz innych dostępnych kanałach komunikacyjnych, w szczególności harmonogram zajęć, dodatkowe zajęcia oraz inne postanowienia organizacyjne.

11.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2022 roku.