Wakacyjna promocja: Każdy kolejny kurs 100zł TANIEJ

Wyloguj

Regulamin platformy maturalni.com

I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy dokument („Regulamin”) zawiera warunki korzystania z serwisu internetowego maturalni.com przez Użytkownika oraz prawa i obowiązki Administratora Serwisu oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

 1.2. Serwis internetowy, działający pod adresem https://maturalni.com/ (zwany dalej: Serwis), prowadzony jest przez Maturalni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Jugowicka 8L, 30-443 Kraków), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029982, NIP: 6772493106, REGON: 525042555, adres poczty elektronicznej: [email protected].

1.3. Regulamin Serwisu umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej https://maturalni.com/dokumenty/regulamin-platformy-maturalni-com w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Użytkownikom przed zawarciem umowy.

II. Definicje

2.1. Administrator Serwisu – właściciel Serwisu lub osoba posiadająca upoważnienie do zarządzania Serwisem. 

2.2. Sprzedawca – Maturalni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Jugowicka 8L, 30-443 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029982, NIP: 6772493106, REGON: 525042555

2.3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu i treści umieszczonych w Serwisie, której został przyznany dostęp do Serwisu przez Administratora Serwisu

2.4. Klient – osoba fizyczna, składająca Zamówienie w ramach Serwisu, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę opiekuna prawnego na dokonanie zakupu danego Produktu w Serwisie (zawarcie umowy sprzedaży) oraz na przetwarzanie jej danych osobowych w ramach Konta Użytkownika i przebywania oraz poruszania się w Serwisie w przypadku, gdy nie ukończyła 16 roku życia.

2.5. Konsument – Klient lub Użytkownik będący osobą fizyczną mający pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący u Sprzedawcy zakupu Produktów, niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2.6. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym https://maturalni.com/ wraz z jego subdomenami.

2.7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.maturalni.com/produkty, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

2.8. Konto Użytkownika – funkcjonalność dostępna dla Użytkownika po rejestracji w Serwisie zgodnie z postanowieniami Regulaminu (po dokonaniu rejestracji Konto dostępne jest po każdorazowym zalogowaniu w Serwisie) i dająca możliwość skorzystania z określonych usług Serwisu.

2.9. Produkt – towary i materiały elektroniczne zakupione lub dostępne w Sklepie. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Serwisu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów i/lub usług cyfrowych; rodzaj płatności; dane Klienta a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.

2.11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia.

2.12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego;

2.13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

III. Wymagania dotyczące Użytkowników

3.1.  Aby dokonać zakupu Produktu w Serwisie Użytkownik musi:

a) mieć ukończone 13 lat lub więcej, 

b) mieć zgodę rodzica lub opiekuna, jeśli jest nieletni w kraju zamieszkania,

c) mieć zdolność prawną do zawarcia ze Sprzedawcą wiążącej umowy i nie może być obciążony(-a) zakazem zawierania takich umów na mocy żadnych obowiązujących przepisów prawa

3.2. Użytkownik deklaruje również, że wszelkie informacje rejestracyjne, które przekazuje Administratorowi Serwisu/Sprzedawcy, są prawdziwe, dokładne i kompletne oraz zobowiązuje się, by takie pozostawały przez cały czas. Jeżeli Użytkownik jest osobą nieletnią w swoim kraju zamieszkania, niniejszy Regulamin musi przyjąć i zaakceptować jego rodzic lub opiekun prawny. 

IV. Składanie i realizacja zamówień

4.1. Ceny wszystkich usług oferowanych przez Sklep są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.

4.2. W ramach funkcjonowania Serwisu dostępne są dwa typy treści: 

 1. Treści bezpłatne – takie, których zamówienia może dokonać nieodpłatnie każdy Użytkownik, posiadający aktywne Konto Użytkownika;
 2. Treści płatne – dostępne wyłącznie dla Klientów, którzy dokonali w Serwisie zakupu określonego Produktu.

4.3. Warunkiem uzyskania dostępu do Treści bezpłatnych jest wyrażenie przez Użytkownika odpowiednich zgód marketingowych.

4.4. Zamówienia dostępu do Treści płatnych w Serwisie można dokonać jedynie bezpośrednio w Serwisie poprzez złożenie Formularza zamówienia (po uprzednim dokonaniu wyboru Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte w Serwisie) oraz dokonanie opłaty w wysokości określonej dla danego Produktu. 

4.5. Składając Formularz zamówienia w Serwisie po raz pierwszy, Użytkownik jednocześnie dokonuje rejestracji Konta Użytkownika. 

4.6. Rejestracji Konta Użytkownika można dokonać również przed złożeniem Formularza zamówienia, co jest operacją darmową i odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku “Załóż darmowe konto” i wypełnienie danych personalnych i danych do logowania.

4.7. Logowanie się do Konta Użytkownika odbywa się poprzez podanie loginu (adresu e-mail) i hasła podanych jako dane do logowania.

4.8. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto Użytkownika za pośrednictwem panelu “Moje konto”. W przypadku usunięcia Konta, Klient przyjmuje do wiadomości, iż utraci bezpowrotnie dostęp do wszelkich, nabytych i zapisanych w Koncie Użytkownika Produktów.

4.9. Nazwa Użytkownika i hasło powiązane z Kontem Użytkownika są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i powinny być traktowane jako informacje poufne. Użytkownik rozumie, że odpowiada za każde użycie (w tym każde nieuprawnione użycie) nazwy użytkownika i hasła. W przypadku utraty lub kradzieży nazwy użytkownika lub hasła, bądź w przypadku podejrzenia nieautoryzowanego dostępu do konta należy natychmiast powiadomić Dział Obsługi Klienta Serwisu pod adresem: [email protected].

V. Proces zawarcia umowy sprzedaży

5.1. Użytkownik podczas składania formularza zamówienia Produktu jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych i danych płatności, w szczególności: imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu komórkowego, danych karty płatniczej itp. 

5.2. Do prawidłowego zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności Serwisu. W przypadku dokonywania Zamówienia niektórych Produktów, za wyraźnym wskazaniem Sprzedawcy, może być konieczna akceptacja dodatkowych postanowień i/lub odrębnych regulaminów precyzujących zasady nabycia danego Produktu/usługi cyfrowej.

5.3. Proces składania Zamówienia kończy się w chwili zaksięgowania na koncie Sprzedawcy wpłaty należnej za zamówiony Produkt.

5.4. Płatności za zamówiony Produkt Klient dokonuje z góry za pośrednictwem udostępnionych przez Administratora Serwisu metod płatności np. PayNow, PayPal, Tpay.

5.5. Utrwalenie, udostępnienie, zabezpieczenie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje natychmiast po zaksięgowaniu na koncie Sprzedawcy wpłaty należnej za zamówiony Produkt poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia oraz nadanie dostępu do zamówionych Treści płatnych, z zastrzeżeniem pkt. 5.6 niniejszego Regulaminu.

5.6. W przypadku niektórych Produktów, dostęp do Treści płatnych może być udzielany czasowo lub cyklicznie,  zgodnie z harmonogramem i terminami wskazanymi w ofercie danego Produktu, zaprezentowanej przez Sprzedawcę.

5.7. Dostawa zamówionych Produktów elektronicznych (usług cyfrowych) odbywa się nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania Konta Użytkownika.

5.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku:

 1. nieprawidłowego lub niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
 2. nieotrzymania wpłaty w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności elektronicznej i niedokończenia tej płatności)

5.9. Otrzymanie faktury VAT do złożonego przez Klienta Zamówienia, możliwe jest poprzez przesłanie wiadomości e-mailowej do Sprzedawcy na adres: [email protected].

VI. Odstąpienie od umowy

6.1. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do świadczeń (Produktów) Sprzedawcy realizowanych w ramach umów:

a. O dostarczanie treści cyfrowych (materiałów audiowizualnych np. kursów online, e-booków, dostępów do nagrań etc.) niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Serwis Maturalni.com rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Serwis Maturalni.com utraci prawo odstąpienia. Powyższą zgodę Konsument może wyrazić podczas procesu zakupowego w postaci złożenia, w formie elektronicznej, osobnego oświadczenia woli w tym zakresie, następującego poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox) dotyczącego Obowiązków informacyjnych Sprzedawcy.

b. O świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Serwis Maturalni.com wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został Serwis Maturalni.com przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Serwis Maturalni.com utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości. Powyższą zgodę Konsument może wyrazić podczas procesu zakupowego w postaci złożenia, w formie elektronicznej, osobnego oświadczenia woli w tym zakresie, następującego poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox) dotyczącego Obowiązków informacyjnych Sprzedawcy.

6.2. W pozostałych przypadkach, w których Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: [email protected]. W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy należy podać następujące dane:

 • Imię i nazwisko Klienta;
 • Adres e-mail powiązany z Kontem Klienta;
 • Nazwa produktu;
 • Numer konta do zwrotu środków

6.3. W przypadku opisanym w pkt. 6.2., Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. 

VII. Zasady korzystania z Serwisu i świadczenia usług

7.1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Składając zamówienie, Klient akceptuje treść Regulaminu.

7.2. Administrator Serwisu przetwarza należne płatności za pośrednictwem Maturalni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Jugowicka 8L, 30-443 Kraków), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029982, NIP: 6772493106, REGON: 525042555

7.3. Do skutecznego złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu oraz korzystania z niego konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

7.4. Strona Serwisu www.maturalni.com  posiada certyfikat bezpieczeństwa – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

7.5. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Użytkownika osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.

7.6. Administrator Serwisu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć Konto Użytkownika lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta z Serwisu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta, w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Administratora Serwisu, kopiuje Produkty Administratora Serwisu lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Administratora, podaje mu dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Serwisu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów. 

7.7. Wskutek usunięcia Konta przez Administratora Serwisu Klient/Użytkownik traci dostęp do wszystkich Produktów i zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.

7.8. Użytkownik  zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w odpowiedni, zgodny z ogólnoprzyjętymi normami życia społecznego oraz prawem sposób oraz gwarantuje, że nie naruszy właściwego miejscowego, stanowego, krajowego ani międzynarodowego prawa, ani żadnych praw osób trzecich (z uwzględnieniem znaków towarowych, tajemnicy handlowej, praw autorskich oraz innych praw własności). W szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Serwisu w celu:

 1. ładowania, publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób Treści Użytkownika niezgodnych z prawem, szkodliwych, stanowiących zagrożenie, obraźliwych, prześladowczych, zniesławiających, wulgarnych, nieprzyzwoitych, oszczerczych, naruszających prywatność innej osoby, pełnych nienawiści bądź niewłaściwych w kontekście rasowym, etnicznym lub innym;
 2. szkodzenia osobom nieletnim w jakikolwiek sposób;
 3. podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub jednostkę, w tym między innymi pracownika Administratora Serwisu lub składania nieprawdziwych oświadczeń bądź przedstawiania w niewłaściwy sposób powiązań z jakąkolwiek osobą lub jednostką;
 4. korzystania z Serwisu w celu przekierowania do innej strony internetowej;
 5. nagrywania i publikowania jakichkolwiek treści zawartych w Serwisie osobom trzecim;
 6. ładowania, publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób Treści Użytkownika, których nie mogą Państwo udostępniać na mocy jakiegokolwiek prawa bądź stosunków umownych lub powierniczych (takich jak informacje wewnętrzne, zastrzeżone oraz poufne, w posiadaniu których znaleźli się Państwo w ramach wykonywania obowiązków służbowych);
 7. ładowania, publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób Treści Użytkownika, które naruszają Prawa własności intelektualnej lub prawa do zachowania poufności osób trzecich;
 8. ładowania, publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób niechcianych lub nieautoryzowanych treści reklamowych, materiałów promocyjnych, „wiadomości-śmieci”, „spamu”, „łańcuszków”, „piramid finansowych” i innych form pozyskiwania klientów;
 9. ładowania, publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób materiałów zawierających wirusy lub innego rodzaju kody komputerowe, pliki lub programy stworzone w celu przerwania, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonowania oprogramowania komputerowego, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego;
 10. ingerowania lub przerywania ciągłości działania Serwisu, serwerów lub sieci podłączonych do Serwisu bądź nieprzestrzegania wymagań, procedur, polityk lub regulacji dotyczących sieci podłączonych do Serwisu;
 11. „śledzenia” lub nękania innych Użytkowników w inny sposób;
 12. gromadzenia lub przechowywania danych osobowych innych Użytkowników w związku z zachowaniami i działaniami zabronionymi w powyższych paragrafach, a także promowania innych stron lub usług niezwiązanych z usługami oferowanymi przez Serwis.

7.9. W przypadku wykrycia przez Administratora Serwisu, niedozwolonych niniejszym Regulaminem zachowań Użytkownika, w szczególności polegających na udostępnianiu przez Użytkownika osobom trzecim jakichkolwiek Treści Płatnych, Administrator Serwisu ma prawo dochodzić od Użytkownika odszkodowania finansowego w kwocie obliczonej na podstawie następującego algorytmu: 

ilość nieuprawnionych odtworzeń Treści Płatnej x cena

VIII. Prawa autorskie

8.1. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty oraz usługi świadczone przez Administratora Serwisu, dostępne w Serwisie, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Administratora Serwisu lub podmiotów trzecich tworzących je w ramach Serwisu.

8.2. Administrator Serwisu udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z materiałów umieszczonych w ramach Serwisu. Użytkownik w ramach Serwisu upoważniony jest do korzystania z zasobów Serwisu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie tylko na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Administratora Serwisu,

b) zapisywanie w formie cyfrowej lub wydruk materiałów w formacie pdf. Lub w formie edytowalnej jedynie na własne potrzeby i potrzeby oceny i analizy zadań (jeśli Klient posiada Produkt to umożliwiający),

8.3. Licencja, o której mowa w niniejszym paragrafie jest ważna przez czas trwania dostępu do Treści płatnych w Serwisie i udzielona jest odpłatnie.

8.4. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości zasobów Serwisu, jak i ich części:

 1. udostępnianie i prezentowanie zasobów Serwisu osobom trzecim,
 2. publikowanie zasobów Serwisu niezależnie od formy publikacji,
 3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.

8.5. Administrator Serwisu informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie zasobów Serwisu lub jakichkolwiek innych treści udostępnionych przez Administratora Serwisu stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną i/lub karną. Administrator Serwisu może także domagać się stosownego odszkodowania i/lub zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.6. W przypadku zamiaru wykorzystania zasobów Serwisu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie i treści udzielonej licencji, Użytkownik obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Administratora Serwisu.

IX. Gwarancja i reklamacje

9.1. Sprzedawca w ramach świadczonych usług udziela gwarancji na niektóre dostarczone przez siebie Produkty dostępne w Sklepie pod nazwą:

 1. Język polski podstawowy – formuła 2023 (liceum)
 2. Język angielski podstawowy – formuła 2023 (liceum)
 3. Matematyka podstawowa – formuła 2023 (liceum)

9.2. W ramach niniejszej gwarancji, Klient uprawniony jest do dochodzenia od Sprzedawcy zwrotu 100% środków wpłaconych za zamówiony, wyszczególniony w pkt. 9.1 Produkt, w przypadku zaistnienia wszystkich przesłanek określonych w pkt. 9.3.

9.3. Prawo dochodzenia zwrotu środków przez Klienta możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy łącznie wystąpią wszystkie podane okoliczności:

 1. Klient w terminie do 7 dni od otrzymania negatywnego (mniej niż 30%) wyniku egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym zgłosił na adres [email protected] chęć otrzymania zwrotu środków a jednocześnie przedłożył Sprzedawcy odpowiednie dokumenty poświadczające fakt niezdania egzaminu maturalnego np. zaświadczenie z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej etc.,
 2. Klient przed dniem egzaminu maturalnego z danego przedmiotu skorzystał z zamówionych Produktów, wyszczególnionych w pkt. 9.1., dostarczonych mu przez Sprzedawcę w co najmniej w 80% tj. obejrzał co najmniej 80% treści oraz poprawnie wykonał co najmniej 80% zadań z przedmiotu maturalnego, z którego uzyskał negatywny wynik.

9.4. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 9.3 w terminie 14 dni od jego złożenia. W przypadku uznania przez Sprzedawcę, że Klient nie spełnił wszystkich przesłanek uprawniających go do dochodzenia roszczenia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia takiego zgłoszenia bez rozpoznania.

9.5. Pozostałe reklamacje powinny być zgłaszane w wiadomości mailowej na adres [email protected]

9.6.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno składać się z:

 1. Nazwa/Imię i nazwisko ucznia;
 2. Adres e-mail powiązany z Kontem Klienta;
 3. Nazwa Produktu;
 4. Przedmiot reklamacji;
 5. Uzasadnienie;
 6. Oczekiwania wobec wyniku rozpatrywania reklamacji.

9.7. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia. W przypadku reklamacji niezgodnej z treścią Regulaminu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 2 dni.

10.2. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika oraz Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

10.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

10.4. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://maturalni.com/regulamin

10.5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 01.06.2023 r.

Przedłuż swoje kursy o kolejny rok!

Nie czekaj na wrzesień!
Przedłuż swoje kursy już dziś w specjalnej cenie.