Wyloguj

Kurs wideo

Geografia

Podchodzisz do rozszerzenia z geografii i pragniesz osiągnąć znakomity wynik? Ten kurs pozwoli Ci opanować wszystkie działy niezbędne na rozszerzenie i pokaże Ci, jak podejść do różnych typów maturalnych zadań! Ukończenie naszego kursu doprowadzi Cię do sukcesu na egzaminie! 

samolot v
dot-plan-1 1
puchar

699,00 zł

699,00 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 499,00 zł

samolot v
dot-plan-1 1
puchar
Informacje o kursie

Szczegółowe informacje

Każda lekcja to must have wiedzy aby zdobyć wysoki wynik na maturze, przedstawione w ciekawy i treściwy sposób! Jeśli chodzi o atmosferę – to stworzymy przestrzeń, w której będzie luźno, miło i przyjemnie – bo przecież wiemy, że w taki sposób lubisz uczyć się najbardziej.
Ten kurs wideo obejmuje:

Lekcje możesz przewijać, zatrzymywać i ponownie odtwarzać. Dzięki temu masz pewność, że nic Ci nie umknie, a tempo nauki dopasujesz do siebie.

Dostęp do kursu aż do 31 maja 2024 r.
Chcesz mieć dostęp do kursu dłużej? Nie ma problemu! Na kolejny rok (czyli do matury 2025) możesz przedłużyć kurs za 200 zł, dlatego nie musisz się obawiać i możesz przygotowywać się już teraz!

Dlaczego warto?

Dlaczego warto kupić kurs wideo z geografii?

Spis zagadnień

Wszystko czego potrzebujesz ułożone w konkretny plan!

1.1. Opis egzaminu maturalnego z geografii + porady i tipy egzaminacyjne

2.1. Źródła informacji geograficznej

2.2. Metody prezentowania informacji na mapach

2.3. Czytanie mapy. Formułowanie wniosków i prawidłowości

2.4. Nachylenie terenu

2.5. Wyznaczanie azymutu

2.6. Skala

2.7. Geograficzne systemy informacyjne

2.8 Zadania maturalne

3.1. Układ Słoneczny

3.2. Ruch obrotowy Ziemi

3.3. Ruch obiegowy Ziemi

3.4. Obliczanie wysokości górowania Słońca

3.5. Obliczanie czasu słonecznego

3.6. Fazy Księżyca. Zaćmienie Słońca i Księżyca

4.1. Budowa atmosfery

4.2. Czynniki klimatotwórcze

4.3. Strefy klimatyczne

4.4. Rozkład temperatury powietrza i ciśnienia atmosferycznego na Ziemi

4.5. Cyrkulacja atmosferyczna. Pasaty

4.6. Geneza wiatrów stałych, okresowych oraz lokalnych

4.7. Opady i fronty atmosferyczne

4.8. Mapa synoptyczna

5.1. Zasoby wodne Ziemi

5.2. Cechy fizykochemiczne wód morskich oraz ich zanieczyszczenie

5.3. Prądy morskie

5.4. Falowanie, upwelling, ENSO

5.5. Sieć rzeczna i ustroje rzeczne

5.6. Jeziora

5.7. Wody podziemne

5.8. Lodowce

5.9. Wpływ zanikania pokrywy lodowej na gospodarkę i życie mieszkańców

6.1. Związek budowy wnętrza Ziemi z ruchem płyt litosfery

6.2. Ruchy epejrogeniczne, ruchy górotwórcze, wulkanizm, plutonizm, trzęsienia ziemi

6.3. Rodzaje skał

6.4. Ustalanie wieku względnego i bezwzględnego skał oraz wydarzeń geologicznych

6.5. Rzeźbotwórcza działalność rzek

6.6. Rzeźbotwórcza działalność wiatru

6.7. Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów

6.8. Rzeźbotwórcza działalność morza

6.9. Wietrzenie. Procesy krasowe

6.10. Ruchy masowe

7.1. Typy gleb strefowych i niestrefowych oraz ich rozmieszczenie na Ziemi

7.2. Przebieg głównych procesów glebotwórczych (2025)

7.3. Piętrowe zróżnicowanie roślinności na Ziemi

7.4. Zależności między klimatem, występowaniem typów gleb i formacji roślinnych 

8.1. Podział polityczny świata

8.2. Integracja i dezintegracja polityczna oraz gospodarcza na świecie

8.3. Ważniejsze konflikty zbrojne na świecie

8.4. Porównanie struktury PKB różnych państw

8.5. Zróżnicowanie przestrzenne państw świata według wskaźników rozwoju – PKB na jednego mieszkańca, Wskaźnika Rozwoju Społecznego (HDI), Wskaźnika Ubóstwa Społecznego (HPI)

8.6. Kolonializm

9.1. Rozmieszczenie ludności na świecie

9.2. Zmiany liczby ludności

9.3. Etapy rozwoju demograficznego ludności

9.4. Zróżnicowanie modelu rodziny w różnych regionach świata

9.5. Starzenie się ludności

9.6. Migracje, uchodźstwo, handel ludźmi

9.7. Struktura narodowościowa i etniczna. Zwartość socjoetniczna

9.7. Religie i kręgi kulturowe

9.8. Struktura wykształcenia ludności

9.9. Urbanizacja. Typy fizjonomiczne miast i formy zespołów miejskich

9.10. Rozwój obszarów wiejskich

10.1. Zmiana roli sektorów gospodarki w rozwoju cywilizacyjnym. PKD

10.2. Globalizacja

10.3. Handel

10.4. Gospodarka oparta na wiedzy. Społeczeństwo informacyjne

11.1. Wpływ czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych na rozwój rolnictwa na świecie

11.2. Struktura użytków rolnych. Typy rolnictwa

11.3. Zasięg geograficzny głównych upraw i chowu zwierząt na świecie

11.4. Regiony rolnicze

11.5. Różnice między rolnictwem uprzemysłowionym i rolnictwem ekologicznym

11.6. Wskaźnik lesistości. Gospodarka racjonalna i rabunkowa

11.7. Rozmieszczenie głównych łowisk oraz rozwój akwakultury

12.1. Czynniki lokalizacji przemysłu

12.3. Cechy przemysłu tradycyjnego i przemysłu zaawansowanych technologii

12.4. Obszary koncentracji przemysłu

12.5. Deindustrializacja i reindustrializacja na świecie

12.5. Źródła energii. Struktura produkcji energii

12.6. Bilans energetyczny świata

12.7. Energetyka jądrowa

12.8. Czynniki rozwoju budownictwa

13.1. Zróżnicowanie sektora usługowego

13.2. Łączność. Usługi edukacyjne i finansowe (2025)

13.3. Transport

13.4. Atrakcyjność wybranych regionów turystycznych świata

 

14.1. Wpływ działalności człowieka na powstawanie smogu typu londyńskiego i fotochemicznego

14.2. Wpływ wielkich inwestycji hydrologicznych na środowisko geograficzne

14.3. Wpływ działalności rolniczej na środowisko przyrodnicze

14.4. Wpływ górnictwa na środowisko przyrodnicze na przykładzie odkrywkowych i głębinowych kopalni

14.5. Wpływ rozwoju turystyki i transportu na środowisko geograficzne

14.6. Przykłady degradacji krajobrazu kulturowego miast i terenów wiejskich

14.7. Zasady zrównoważonego rozwoju

14.8. Przykłady procesów rewitalizacji obszarów zdegradowanych

15.1. Główne regiony fizycznogeograficzne 

15.2. Główne jednostki geologiczne 

15.3. Rozmieszczenie surowców mineralnych 

15.4. Związki pomiędzy budową geologiczną Polski a głównymi cechami ukształtowania powierzchni

15.5. Klimat

15.6. Cechy sieci rzecznej

15.7. Jeziora

15.8. Przyczyny i skutki niedoboru wody

15.9. Morze Bałtyckie

15.10. Stan środowiska przyrodniczego. Formy ochrony przyrody

16.1. Środowisko przyrodnicze Tatr Zachodnich i Wysokich

16.2. Cechy środowiska przyrodniczego Sudetów, Gór Świętokrzyskich i Bieszczad

16.3. Wpływ skał węglanowych i lessowych wyżyn Polski na elementy środowiska przyrodniczego

16.4. Wpływ lądolodu na środowisko przyrodnicze pojezierzy i nizin

16.5. Związki między elementami środowiska przyrodniczego Żuław Wiślanych

16.6. Zróżnicowanie rzeźby pobrzeża Bałtyku

17.1. Wybrane rodzaje krajobrazu

17.2. Krajobraz harmonijny, przekształcony, zdegradowany

17.3. Przykłady działań służących zachowaniu walorów krajobrazów przyrodniczych i kulturowych

18.1. Rozmieszczenie ludności

18.2. Struktura demograficzna

18.3. Zmiany liczby ludności (2025)

18.4. Migracje

18.5. Struktura zatrudnienia. Bezrobocie

18.6. Zmiany procesów urbanizacyjnych i osadnictwa wiejskiego

18.7. Warunki rozwoju rolnictwa. Rolnictwo ekologiczne

18.8. Przyczyny przemian strukturalnych w przemyśle Polski po 1989 r.

18.9. Przyczyny zmian i zróżnicowanie sieci transportu w Polsce

18.10. Gospodarka morska

18.11. Obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO

19.1. Poziom życia ludności. Ubóstwo

19.2. Zalety i wady życia w miastach i na wsi. Getta i genius loci

19.3. Zróżnicowanie etnograficzne Polski

19.4. Preferencje wyborcze

20.1. Powstawanie geozagrożeń meteorologicznych i klimatycznych 

20.2. Powstawanie sztormów, powodzi i tsunami

20.3. Geneza i skutki geologicznych zagrożeń

20.4. Przyrodnicze i antropogeniczne przyczyny intensywnej erozji gleb

20.5. Wpływ deforestacji i innych czynników na zmiany klimatu na Ziemi

20.6. Przyczyny przyrodnicze i antropogeniczne ograniczonych zasobów wodnych

20.7. Znaczenie georóżnorodności i bioróżnorodności

21.1. Jakość życia człowieka

21.2. Zróżnicowanie poziomu zaspokojenia potrzeb ludności. Rozmieszczenie chorób (2025)

22.1. Najnowsze zmiany na mapie politycznej świata

22.2. Główne problemy funkcjonowania Unii Europejskiej

22.3. Terroryzm

22.4. Najbiedniejsze i najbogatsze państwa – główne problemy społeczno-gospodarcze

22.5. Relacje między cywilizacją zachodnią i cywilizacją islamu (2025)

22.6. Dysproporcje rozwoju regionów świata

22.7. Wpływ korporacji transnarodowych na społeczeństwa, gospodarki i środowisko przyrodnicze państw

Prowadzący

Eksperci, którzy przygotowali do matury tysiące osób!

Małgorzata Dworzyńska

Geografia

Autorzy

Osoby, które przyczyniły się do powstania kursu:

Prowadzący:
Małgorzata Dworzyńska

Koordynator kursu:
Monika Saj

Produkcja: 
Maturalni.com
Sebastian Peret
Monika Saj
Izabela Peret
Wiktoria Noga
Nataniel Brożnowicz

Kamera i montaż:
Creadd
Kamil Cichoń
Igor Furman

Grafika:
Karolina Bielecka


Odtwórz wideo

+1200 uczniów

699,00 zł

699,00 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 499,00 zł

Opinie

Zobacz co mówią nasi uczniowie

Moja mama wydała na moje korepetycję kilka tysięcy złotych. Gdyby się dowiedziała, że Wasz kurs za 300 zł dał mi więcej niż te wszystkie korki, to by się chyba załamała.

Monika

Z próbnej z biologii miałem 13%, a maturę w maju napisałem na 74%. Korzystałem tylko z Waszych materiałów, więc pomogliście mi wykręcić 5x wynik na maturze!

Julia

Dzięki Wam zdałem maturę z matematyki, mimo, że nie wierzyli we mnie ani rodzice, ani nauczyciele, ani koledzy z klasy. Dziękuję Wam, jesteście WIELCY.

Tomek

Jeśli chodzi o mój odbiór kursu to mogę dać mocne 20/10. Naprawdę przerósł moje oczekiwania.

Dominika

Zobacz inne kursy wideo

Zobacz wszystkie

699,00 zł

699,00 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 499,00 zł

Geografia

Małgorzata Dworzyńska

Nauczycielka geografii z wieloletnim doświadczeniem. Swoją wiedzą i humorem szkolnym dzieli się z innymi na TikToku pod nazwą Gosia z Gegry. Przygotowała masę uczniów do olimpiad geograficznych z ogromnymi sukcesami. Jej tricki na maturę z geografii pozwalają zdobyć dodatkowe punkty na egzaminie.