Wakacyjna promocja: Każdy kolejny kurs 100zł TANIEJ

Wyloguj

REGULAMIN EVENTÓW EDUKACYJNYCH 

TURBO EGZAMIN 

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy dokument (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki organizacji oraz uczestnictwa w eventach edukacyjnych realizowanych przez Maturalni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Jugowicka 8L, 30-443 Kraków), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029982, NIP: 6772493106, REGON: 525042555 (dalej jako: „Organizator”).
 2. W przypadku definicji, a także wszelkich innych przypadków nieuregulowanych Regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu platformy maturalni.com, który znajduje się na stronie internetowej Organizatora, tj. https://maturalni.com/dokumenty/regulamin-platformy-maturalni-com, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści (dalej jako: „Regulamin Platformy”). 
 3. Eventy edukacyjne, o których mowa w ust. 1 powyżej stanowią wydarzenia prowadzone na zasadzie wykładów, podczas których przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia egzaminacyjne z danego przedmiotu. Eventy edukacyjne będą odbywały się w formie stacjonarnej oraz online – pod nazwą Turbo Egzamin (dalej jako: „Event Edukacyjny”). 
 4. Udział w Eventach Edukacyjnych organizowanych przez Organizatora jest przewidziany dla osób przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty i które zakupiły bilet na zasadach wskazanych w Regulaminie (dalej jako: „Uczestnik”).
 5. Udział w Evencie Edukacyjnym jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu oraz Regulaminu Platformy, a także uzyskaniu zgody rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika (zgoda udzielana na etapie zakupu biletu), która to zgoda nie zostanie wycofana w terminie późniejszym.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji Eventów Edukacyjnych jest Organizator. Szczegółowe zasady w zakresie przetwarzania danych osobowych są dostępna na stronie internetowej: https://maturalni.com/polityka-prywatnosci/.

II. Warunki zawarcia umowy

 1. Udział w Eventach Edukacyjnych jest możliwy wyłącznie po zakupie biletu. Uczestnik może dokonać zakupu biletu za pośrednictwem https://maturalni.com/
 2. Bilet na Event Edukacyjny stacjonarny stanowi generowane elektronicznie potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem w formie kodu QR do samodzielnego wydruku lub okazania w wersji elektronicznej na urządzeniach przenośnych uprawniający Uczestnika do wzięcia udziału w danym Evencie Edukacyjnym.
 3. Bilet na Event Edukacyjne online stanowi generowane elektronicznie potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem w formie linku do transmisji online na urządzeniach przenośnych uprawniający Uczestnika do wzięcia udziału w danym Evencie Edukacyjnym.
 4. Wybór zamawianych biletów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. W toku składania zamówienia Uczestnik jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego, a także miejsca zamieszkania oraz do udzielenia obligatoryjnych zgód. 
 5. Zakup biletów następuje po zaakceptowaniu Regulaminu, udzieleniu Organizatorowi wszelkich niezbędnych informacji oraz naciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę”. Przed dokonaniem zakupu Organizator może wymagać również podania danych kontaktowych rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika oraz przekazania ich zgody na udział Uczestnika w Evencie Edukacyjnym oraz przetwarzanie jego danych osobowych. 
 6. Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli Uczestnika o zawarciu z Organizatorem umowy sprzedaży, na zasadach określonych treścią Regulaminu.
 7. Potwierdzenie zakupu biletu oraz wszelkie niezbędne informacje w zakresie organizacji oraz udziału w Evencie Edukacyjnym zostaną wysłane w formie cyfrowej na adres e-mail Uczestnika podany przy składaniu zamówienia. Uczestnik otrzyma zakupiony bilet w formie cyfrowej razem z potwierdzeniem jego zakupu lub w kolejnej wiadomości wysłanej niezwłocznie po opłaceniu zamówienia.
 8. Zakup biletu upoważnia Uczestnika do osobistego i jednorazowego udziału w Evencie Edukacyjnym, organizowanym w określonej na bilecie formie (stacjonarnie albo online), terminie oraz miejscowości (za wyjątkiem wyboru formy online).
 9. O ile nie określono tego inaczej w treści Regulaminu, Uczestnik nie ma możliwości zwrotu lub zamiany biletu. Niezależnie, Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży na zasadach i w przypadkach określonych w rozdziale VI Regulaminu Platformy pt. „Odstąpienie od umowy”.
 10. W przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących koniecznością zwrotu środków za zakup biletu, Organizator dokona ich zwrotu w takiej samej formie w jakiej nastąpił zakup biletu.
 11. Organizator dopuszcza skorzystanie przez Uczestników z ofert promocyjnych na wybrane Eventy Edukacyjne (o ile takie są dostępne). W przypadkach obowiązywania promocji lub możliwości skorzystania z obniżenia ceny przez Uczestnika, Organizator poinformuje o tym Uczestnika przed dokonaniem zakupu biletu na swojej stronie internetowej. Wybrane promocje mogą być skierowane do zamkniętej grupy odbiorców.
 12. Szczegółowy proces zakupu biletu (zawarcia umowy sprzedaży) został uregulowany w rozdziale V Regulaminu Platformy pt. „Proces zawarcia umowy sprzedaży”. 

III. Uczestnictwo w Eventach Edukacyjnych

 1. Eventy Edukacyjne odbywają się w podanych na stronie https://maturalni.com/ terminach oraz lokalizacjach (dotyczy Eventów Edukacyjnych w formie stacjonarnej). Aktualny Harmonogram Eventów Edukacyjnych udostępniony jest na stronie internetowej: https://maturalni.com/turbo-egzamin/
 2. Event Edukacyjny online będzie prowadzony za pośrednictwem wskazanej przez Organizatora Platformy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przesłane Uczestnikowi e-mailem, najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem wydarzenia. 
 3. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi swoją obecność na Evencie Edukacyjnym nie później niż 15 minut przed startem Eventu Edukacyjnego (zarówno w wersji stacjonarnej, jak i online) (zarówno w wersji stacjonarnej, jak i online) – w celu umożliwienia Organizatorowi weryfikacji Uczestnika. W przypadku Eventów Edukacyjnych odbywanych w formie stacjonarnej, do udziału zostaną dopuszczeni tylko Uczestnicy, którzy przed wejściem na teren wydarzenia przedstawią Organizatorowi niezbędne dokumenty, tj.:

a. ważny bilet z widocznym kodem QR zapisany na urządzeniu przenośnym lub wydrukowany w sposób umożliwiający jego odkodowanie;

b. dokument tożsamości pozwalający na identyfikację Uczestnika (dane podane w trakcie składania zamówienia i widoczne na zakupionym bilecie muszą być zgodne z danymi osobowymi Uczestnika). 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Uczestnika do udziału w Evencie Edukacyjnym z uwagi na brak możliwości okazania przez Uczestnika ww. Dokumentów (a.-b.).

IV. Rodzaje Eventów edukacyjnych i ich przebieg 

 1. Organizator zrealizuje Eventy Edukacyjne z następujących przedmiotów: 

  Stacjonarnie:
 1. Czas trwania Eventu Edukacyjnego wynosi około 5 godzin łącznie. W trakcie prowadzonego wykładu uwzględnia się przeprowadzenie niezbędnych przerw; Organizator przewiduje 3 przerwy po około 10 min każda.
 2. Przed rozpoczęciem Eventu Edukacyjnego w formie stacjonarnej każdy Uczestnik otrzyma identyfikator. Uczestnik jest zobowiązany do noszenia otrzymanego identyfikatora w widocznym miejscu w czasie uczestnictwa w Evencie Edukacyjnym. 
 3. Limit Uczestników biorących udział w Evencie Edukacyjnym stacjonarnym uzależniony jest od ilości miejsc dostępnych w danej lokalizacji. O możliwości zakupu biletu decyduje kolejność zapisów. Zapisy przyjmowane są według kolejności złożonych Zamówień w Sklepie. 
 4. Eventy Edukacyjne online prowadzone będą za pomocą Platformy opartej na przeglądarce internetowej. Wymagane jest korzystanie z najbardziej aktualnych, oficjalnych wersji przeglądarek, w szczególności takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera. Do korzystania z Platformy w pełnym zakresie audio-wideo niezbędne jest podłączenie w czasie konferencji prawidłowo działających słuchawek lub głośników  albo innego zestawu głośnomówiącego. Każdy z Uczestnik musi we własnym zakresie zapewnić dostęp do urządzenia spełniającego co najmniej poniższe parametry techniczne. Wymagania, które muszą zostać spełnione: Procesor dwurdzeniowy 2GHz (zalecany czterordzeniowy), 2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej), System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS. Uczestnik musi mieć zapewniony dostęp do stałego łącza do Internetu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak spełnienia przez Uczestnika wskazanych w niniejszym ustępie wymagań. 
 5. W ramach zakupionego biletu na Event Edukacyjny online Uczestnik nie ma możliwości ponownego odtworzenia wydarzenia. W celu odtworzenia nagrania należy dokonać odrębnego zakupu za pośrednictwem Sklepu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do tymczasowych przerw technicznych w toku trwania każdego Eventu Edukacyjnego online.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia następujących zmian z ważnych powodów, wpływających na możliwość realizacji Eventów Edukacyjnych:

  a) Przesunięcia terminu i/lub zmiany miejsca wydarzenia (zajęcia muszą odbyć się przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty w 2024 r.);
  b) Odwołania wydarzenia i zwrócenia Uczestnikom kwoty poniesionej ceny biletów (zwrot ceny biletu możliwy jest tylko w przypadku zupełnego odwołania zajęć);
  c) Zmiany nauczyciela prowadzącego dane wydarzenie (Organizator zapewnia odpowiednie zastępstwo w przypadku m.in. choroby nauczyciela )
  d) W wyjątkowych sytuacjach nieprzewidzianych i niemożliwych do przewidzenia
  w momencie organizacji wydarzenia przez Organizatora (np.: zaostrzenia obostrzeń w związku z pandemią COVID-19, wypadek komunikacyjny nauczyciela, kataklizm, wprowadzenia stanu wyjątkowego itp.) Event Edukacyjny odbywany w formie stacjonarnej może zostać przeprowadzony w trybie online. Postanowienia Regulaminu należy wtedy stosować odpowiednio.

V. Prawa autorskie, ochrona danych osobowych oraz zachowanie Uczestników 

 1. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie wizerunku Uczestnika w materiałach audiowizualnych (zdjęcia/filmy/nagrania dźwiękowe z wydarzeń) wykonanych przez Organizatora lub podmioty przez niego upoważnione podczas organizowanych Eventów Edukacyjnych. Zgoda ta nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności na stronie internetowej Organizatora czy należących do Organizatora profilach społecznościowych Facebook, YouTube, TikTok. Szczegółowe zasady w zakresie przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie internetowej: https://maturalni.com/polityka-prywatnosci/.
 2. Organizator może nieodpłatnie korzystać z całości lub wybranych fragmentów materiałów audiowizualnych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w celach marketingowych i promocyjnych, a także szkoleniowych. 
 3. W trakcie trwania Eventów Edukacyjnych Organizator nie oferuje usług przechowania rzeczy (ubrań, dokumentów itp.) i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie wydarzenia.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Uczestników, w tym szkody spowodowane na zdrowiu lub mieniu Uczestników nie spowodowane działaniem lub winą Organizatora.
 5. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Evencie Edukacyjnym, jeśli istnieje podejrzenie, że znajduje się on pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo w inny sposób zakłóca porządek podczas wydarzenia. W takim przypadku koszty zakupu biletu oraz inne ewentualne koszty poniesione przez Uczestnika nie zostaną zwrócone, a w przypadku braku opuszczenia miejsca wydarzenia, Organizator zastosuje środki przewidziane prawem.
 6. Organizatorowi i/lub prowadzącemu zajęcia przysługują autorskie prawa majątkowe lub uprawnienie do korzystania do wszelkich utworów wykorzystywanych podczas eventu edukacyjnego.
 7. Dystrybucja, nagrywanie, wykonywanie kopii, retransmisja Eventów Edukacyjnych w jakiejkolwiek postaci przy użyciu jakichkolwiek urządzeń lub programów jest niezgodna z prawem i skutkować może dochodzeniem roszczeń przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnik zobowiązuje się nie korzystać z udziału w Eventach Edukacyjnych w celach innych niż wynikające z treści Regulaminu, w szczególności:

  a) publikowania, przesyłania za pomocą transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób treści niezgodnych z prawem, szkodliwych, stanowiących zagrożenie, obraźliwych, prześladowczych, zniesławiających, wulgarnych, nieprzyzwoitych, oszczerczych, naruszających prywatność innej osoby, pełnych nienawiści bądź niewłaściwych w kontekście rasowym, etnicznym lub innym;
  b) nagrywania i udostępniania Eventu Edukacyjnego osobom trzecim.
  c) publikowania, przesyłania za pomocą transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób treści, które naruszają prawa własności intelektualnej lub prawa do zachowania poufności osób trzecich;
  d) publikowania, przesyłania za pomocą transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób niechcianych lub nieautoryzowanych treści reklamowych, materiałów promocyjnych;
  e) publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób materiałów zawierających wirusy lub innego rodzaju kody komputerowe, pliki lub programy stworzone w celu przerwania, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonowania oprogramowania komputerowego, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego;

  Za każdy powyższy zidentyfikowany przypadek naruszenia autorskich praw majątkowych przez Uczestnika, zobowiązany jest on do zapłacenia na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Niezależnie od powyższej kary, Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość naliczonej kary umownej. W przypadku identyfikacji przez Organizatora, że Uczestnik dokonał retransmisji, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości mnożnika ceny biletu i liczby osób, które skorzystały z retransmisji. Niezależnie od powyższej kary, Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość naliczonej kary umownej. Płatność kar następuje po stosownym wezwaniu ze strony Organizatora, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do Uczestnika do zapłaty stosownej kary. Brak płatności kary w przewidzianym terminie skutkuje dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej, a także naliczanie odsetek za opóźnienie zgodnie z Kodeksem cywilnym. 
 8. Uczestnik biorąc udział w Eventach Edukacyjnych może zostać narażony na treści pochodzące od Uczestników, które są obraźliwe, niecenzuralne bądź niewłaściwe. Organizator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników, ani za wszelkie straty lub szkody spowodowane takim działaniem. Organizator dołoży należytej staranności, aby tacy Uczestnicy jak najszybciej zostali wydaleni z Eventu Edukacyjnego. 
 9. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w sposób odpowiedni, zgodny z ogólnie przyjętymi normami życia społecznego oraz prawem, a także gwarantuje, że nie naruszy właściwego miejscowego, krajowego ani międzynarodowego prawa, ani żadnych praw osób trzecich. Zobowiązuje się również do poszanowania wolności i godności pozostałych Uczestników, a także Organizatora oraz osób prowadzących dane wydarzenie. Wszelkie treści o charakterze politycznym, światopoglądowym mogące urazić inną osobę są zakazane, a Organizator ma prawo takiego Uczestnika wydalić. Takiemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu biletu. 
 10. Organizator może natychmiastowo zawiesić lub anulować dostęp Użytkownika do wszelkich usług świadczonych przez Organizatora bez ponoszenia odpowiedzialności, jeżeli Uczestnik nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. Wstęp na salę, w której odbywać się będzie Event Edukacyjny w formie stacjonarnej przysługuje tylko Uczestnikom (osobom widniejącym na biletach). Rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni Uczestników mogą wejść na salę jedynie za zgodą Organizatora lub w sytuacjach wyjątkowych.

VI. Gwarancja satysfakcji

 1. Organizator udziela gwarancji satysfakcji na wszystkie Eventy Edukacyjne wymienione w ust. 1 rozdz. IV Regulaminu. 
 2. W ramach niniejszej gwarancji, Uczestnik uprawniony jest do dochodzenia od Organizatora zwrotu 100% środków wpłaconych za zamówiony, wyszczególniony w ust. 1 powyżej Event Edukacyjny, w sytuacjach określonych szczegółowo w ust. 3 i 4 poniżej.
 3. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu środków:

  a) po rozpoczęciu Eventu Edukacyjnego – Turbo Egzamin (w wersji stacjonarnej), w przypadku kiedy Event Edukacyjny nie spełnia oczekiwań, Uczestnik może w ramach gwarancji zrezygnować z jego udziału uzyskując 100% zwrotu środków za dany Event Edukacyjny. Zgłoszenie w ramach gwarancji powinno odbyć się przed zakończeniem zajęć stacjonarnych, poprzez informację w Rejestracji Eventu. Obsługa Eventu sporządzi raport na podstawie następujących danych: 

4. Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszenia, o którym mowa powyżej w terminie 14 dni od jego złożenia. Zwrot środków zostanie zrealizowany przez Organizatora przy użyciu tej samej metody, za pomocą której Klient dokonał płatności. 

VII. Zastrzeżenia prawne. Awarie techniczne.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści uczniów umieszczane na Platformie lub na chacie w ramach Eventu Edukacyjnego online, jednak zastrzega sobie prawo do usuwania i korekty takowych bez wyraźnego uzasadnienia/podania powodu.
 2. W razie awarii technicznej podczas Eventu Edukacyjnego online, Organizator dołoży wszelkich starań do zminimalizowania negatywnych skutków zaistniałej sytuacji i zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu wydarzenia.
 3. W przypadku awarii technicznej lub niemożliwości dołączenia do Eventu Edukacyjnego online należy skontaktować się z działem technicznym Organizatora pod adresem e-mail: [email protected].

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z odpowiednim wyprzedzeniem i w terminie wskazanym przez Organizatora. Uczestnika obowiązuje Regulamin z dnia zawarcia umowy sprzedaży. 
 2. Organizator ma prawo do przeniesienia wszelkich praw i obowiązków (Organizatora), w sposób jednostronny, na podmiot trzeci, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani (co najmniej poprzez wiadomość e-mail). Zmiana podmiotu będącego Organizatorem nie wpłynie w żaden sposób na prawa i obowiązki Uczestników. 
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie postanowienia Regulaminu Platformy i przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06 marca 2024 roku.