Wakacyjna promocja: Każdy kolejny kurs 100zł TANIEJ

Wyloguj

REGULAMIN

EVENTU EDUKACYJNEGO

MATURALNI NA PGE NARODOWYM

I. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy dokument („Regulamin”) zawiera warunki korzystania z eventów edukacyjnych przeprowadzanych w ramach projektu MATURALNI NA PGE NARODOWYM, serwisu internetowego maturalni.com przez Użytkownika oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.  

1.2. Regulamin eventów edukacyjnych przeprowadzanych w ramach projektu MATURALNI NA PGE NARODOWYM  zamieszczony jest na stronie internetowej www.maturalni.com/dokumenty, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest każdorazowo udostępniany Użytkownikom przed zawarciem Umowy sprzedaży.

II. Definicje

Poniższym pojęciom w Regulaminie nadano następującą treść: 

2.1. Portal/Platforma/Sklep – strona internetowa/sklep internetowy pozwalający Uczestnikom na nabycie usług edukacyjnych w postaci Eventów edukacyjnych, dostępny pod adresem www.maturalni.com.

2.3. Administrator Portalu – właściciel Portalu lub osoba posiadająca upoważnienie do zarządzania Portalem;

2.4. Organizator – Maturalni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Jugowicka 8L, 30-443 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029982, NIP: 6772493106, REGON: 525042555, adres poczty elektronicznej: [email protected];

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin; 

2.7. Uczestnik/Klient – osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot zamawiający usługi lub produkty w ramach Portalu;

2.8. Bilet –  generowane elektronicznie potwierdzenie Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem w formie biletu do samodzielnego wydruku lub okazania w wersji elektronicznej na urządzeniach przenośnych uprawniający Uczestnika do wzięcia udziału w danym Evencie edukacyjnym; 

2.9. Event edukacyjny – zorganizowane i przeprowadzone wydarzenie o charakterze edukacyjnym, przeprowadzone w ramach projektu Maturalni na PGE Narodowym,  w formie zajęć, podczas których przerobione zostaną najważniejsze zagadnienia maturalne z danego przedmiotu, odbywające się stacjonarnie we wskazanej przed rozpoczęciem wydarzenia przez Organizatora części obiektu PGE Narodowy (al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa).

2.10. Umowa sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Organizatorem, a Klientem na udział w Evencie edukacyjnym;

2.11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży;

2.12. Treści Użytkownika – treści zamieszczane przez Użytkownika na Portalu lub Platformie.     

III. Zasady korzystania z Portalu i świadczenia usług

3.1. Organizator jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu stron internetowych www.bilety.maturalni.com i www.maturalni.com.

3.2. Ceny wszystkich usług oferowanych przez Portal są cenami brutto (zawierają należny podatek VAT). Płatność przyjmowana jest wyłącznie w walucie polskiej za pośrednictwem płatności elektronicznej. 

3.3. Ceny widniejące na Portalu, jak również opisy usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu art. 66 i 661 Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy sprzedaży – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Administratora Portalu.

3.4. Organizator udostępnia Użytkownikom możliwość uczestnictwa w Eventach edukacyjnych.

3.5. Eventy edukacyjne na rzecz Uczestników prowadzą doświadczeni egzaminatorzy lub/i nauczyciele współpracujący z Organizatorem.

3.6. Do skutecznego złożenia zamówienia na Portalu konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.7. Strona Portalu korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Platformy i technologia teleinformatyczna służąca do realizacji Eventów edukacyjnych (w formie online) będzie przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych, jak również urządzeniach mobilnych. Przed rozpoczęciem danego Eventu edukacyjnego (w formie online) Organizator, wraz z przekazaniem informacji o Platformie,  przekaże Użytkownikowi warunki korzystania z danej Platformy (wymagania techniczne, polityka prywatności Platformy, itp.), które Użytkownik zamierzający wziąć udział w danym Evencie edukacyjnym powinien zaakceptować. 

3.8. Strona Platformy posiada certyfikat bezpieczeństwa – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

3.9. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

IV. Warunki zawierania Umowy sprzedaży

4.1. Użytkownik, aby skorzystać z usługi, zobowiązany jest do zakupu Biletu na wybrany Event edukacyjny. Zakupiony przez Uczestnika Bilet upoważnia go do osobistego, jednorazowego udziału w Evencie edukacyjnym organizowanym w określonym na Bilecie przedmiocie. Nie ma możliwości ani zwrotu ani zamiany biletu niezależnie od okoliczności, o ile nie określono wyraźnie inaczej w niniejszym Regulaminie lub nie wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Płatność następuje z góry.

4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Portalu należy wejść na stronę internetową www.maturalni.com, dokonać wyboru Biletów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na Portalu.

4.3. Wybór zamawianych Biletów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. Użytkownik podczas składania Zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego, a także adresu zamieszkania.

4.5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności (https://maturalni.com/polityka-prywatnosci/), podanie danych osobowych zgodnych z prawdą, oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.6. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi jego oświadczenie woli zawarcia z Organizatorem Umowy sprzedaży, na zasadach określonych treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia wraz z Biletem uprawniającym Klienta do skorzystania z zamówionej Usługi. 

4.8. Prawidłowe opłacenie przez Użytkownika Zamówienia Biletu na Event edukacyjny równoważne jest z zawarciem Umowy sprzedaży i rezerwacją miejsca.

4.9. Dostępne formy płatności: Karta płatnicza, Blik oraz szybkie przelewy realizowane przez wybraną przez Organizatora bramkę płatności.

4.10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Organizator dokona zwrotu na numer rachunku bankowego przypisanego do Klienta w zależności od wybranej formy płatności.

4.11. Świadczenie usług tj. wstępu na Event edukacyjny odbywa się tylko w podanych na stronie Portalu terminach stacjonarnie w zależności od przedmiotu zakupionego przez Klienta. 

4.12. Organizator zastrzega sobie prawo do stosowania tymczasowych lub trwałych promocji w ramach zakupów Biletów na Eventy edukacyjne, co każdorazowo będzie ogłaszane na stronie Portalu. 

4.13. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi swoją obecność na Evencie edukacyjnym nie później niż 15 minut przed startem Eventu edukacyjnego – w celu weryfikacji Uczestnika oraz sprawdzenia niezbędnych dokumentów umożliwiających udział w danym Evencie edukacyjnym.

4.14. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż do udziału w Evencie edukacyjnym  w wersji stacjonarnej, zostaną dopuszczone tylko osoby, które przed wejściem na teren wydarzenia przedstawią Organizatorowi niezbędne dokumenty tj:

a) ważny Bilet z widocznym kodem QR zapisany na urządzeniu przenośnym lub wydrukowany;

b) dokument tożsamości pozwalający na identyfikację Uczestnika (Dane podane w trakcie składania Zamówienia i widoczne na zakupionym Bilecie muszą być zgodne z danymi osobowymi Uczestnika)

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestnictwa w danym wydarzeniu z uwagi na brak możliwości okazania przez Uczestnika ww. dokumentów.

4.15. O ile nie określono tego inaczej w treści Regulaminu, Uczestnik nie ma możliwości zwrotu lub zamiany Biletu. Niezależnie, Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży na zasadach i w przypadkach określonych w rozdziale VI Regulaminu Platformy pt. „Odstąpienie od umowy” (https://maturalni.com/regulamin-platformy-maturalni-com/)

4.16. W przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących koniecznością zwrotu środków za zakup biletu, Organizator dokona ich zwrotu w tej samej formie w jakiej nastąpił zakup Biletu.

V. Rodzaje Eventów edukacyjnych organizowanych przez Organizatora

5.1.  Organizator zrealizuje Eventy edukacyjne stacjonarnie z następujących przedmiotów: 

5.2. Każdy Event edukacyjny trwa ok. 4 godzin. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów. W ramach zajęć przewidziane są przerwy – 10 minut przerwy po każdym 1,5 h zajęć, z uwzględnieniem zapotrzebowania Uczestników. 

5.3. Aktualny Harmonogram Eventów edukacyjnych udostępniony jest na stronie www.maturani.com.

5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione i pozostawiona rzeczy materialne i niematerialne, a także za wszelkie straty majątkowe poniesione w trakcie trwania wydarzenia oraz za ewentualne wypadki i uszkodzenia zdrowia Uczestników spowodowane nie z wyłącznej winy Organizatora.

5.5. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w wydarzeniu, jeśli istnieje podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo w inny sposób zakłóca porządek podczas wydarzenia. W takim przypadku koszty Biletu oraz inne ewentualne koszty poniesione przez Uczestnika nie zostaną zwrócone, a w przypadku braku opuszczenia miejsca wydarzenia, Organizator zastosuje środki przewidziane prawem.

5.6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i publikowanie swojego wizerunku w materiałach audiowizualnych (zdjęcia/filmy/nagrania dźwiękowe z wydarzeń) wykonanych przez Organizatora lub podmioty przez niego upoważniony podczas organizowanych Eventów edukacyjnych. Zgoda Uczestnika nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności na stronie internetowej Organizatora czy należących do Organizatora profilach społecznościowych Facebook, YouTube, TikTok.

5.7. Organizator może nieodpłatnie korzystać z całości lub wybranych fragmentów materiałów audiowizualnych, o których mowa w pkt 5.6 powyżej, w celach marketingowych i promocyjnych, a także szkoleniowych.

5.8. Uczestnicy podczas rozpoczęcia wydarzenia otrzymują opaski i są zobowiązani do noszenia ich w widocznym miejscu w czasie uczestnictwa w wydarzeniach.

5.9. Limit osób biorących udział w wydarzeniu stacjonarnym z danego przedmiotu to 800 osób. O udziale w zajęciach stacjonarnych decyduje kolejność zapisów. Zapisy przyjmowane są według kolejności złożonych Zamówień w Sklepie.

5.10. Organizator zastrzega sobie prawo do następujących zmian z ważnych powodów wpływających na możliwość realizacji Eventów edukacyjnych:

 1. Przesunięcia terminu wydarzenia (zajęcia muszą odbyć się przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego w 2024 r.);
 2. Odwołania wydarzenia i zwrócenia Uczestnikom kwoty poniesionej ceny Biletów (zwrot ceny biletu możliwy jest tylko w przypadku odwołania zajęć);
 3. Zmiany nauczyciela prowadzącego dane wydarzenie (Organizator zapewnia odpowiednie zastępstwo w przypadku m.in. choroby nauczyciela )
 4. W wyjątkowych sytuacjach nieprzewidzianych i niemożliwych do przewidzenia
  w momencie organizacji wydarzenia przez Organizatora (np: zaostrzenia obostrzeń
  w związku z pandemią COVID-19, wypadek komunikacyjny nauczyciela, kataklizm, wprowadzenie stanu wyjątkowego itp.) zajęcia stacjonarne zostaną przeprowadzone      w trybie online na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.11. Uczestnicy danego Eventu edukacyjnego (w formie stacjonarnej) zobowiązani są do niezwłoczne opuszczenia miejsca wydarzenia po jego zakończeniu chyba, że dysponują Biletem na kolejny Event edukacyjny, który ma się odbyć bezpośrednio po zakończonym wydarzeniu. 

5.12. Eventy edukacyjne nie będą miały charakteru imprezy masowej w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

VI. Prawa autorskie oraz zachowanie użytkowników w ramach wydarzenia
STADION MATURALNY .

6.1. Organizatorowi i/lub prowadzącemu zajęcia przysługują autorskie Prawa majątkowe lub uprawnienie do korzystania do wszelkich utworów wykorzystywanych podczas Eventu edukacyjnego.

6.2. Dystrybucja, nagrywanie, wykonywanie kopii, retransmisja w jakiejkolwiek postaci przy użyciu jakichkolwiek urządzeń lub programów jest niezgodna z prawem i skutkować może dochodzeniem roszczeń przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Uczestnik zobowiązuje się nie korzystać z oferowanych przez Organizatora usług (dalej jako Usługi) w szczególności w celu:

Za każdy powyższy zidentyfikowany przypadek naruszenia autorskich praw majątkowych przez Uczestnika, zobowiązany jest on do zapłacenia na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Niezależnie od powyższej kary, Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych odszkodowawczych z tego tytułu na zasadach ogólnych w świetle obowiązujących przepisów prawa, na co Uczestnik wyraża zgodę.  

6.3. W przypadku identyfikacji przez Organizatora, że Uczestnik dokonał retransmisji, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości trzykrotności ceny Biletu za każdą osobę, która skorzystała z retransmisji. Niezależnie od powyższej kary, Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu na zasadach ogólnych w świetle obowiązujących przepisów prawa, na co Uczestnik wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości ustalenia liczby osób, które skorzystały z retransmisji, Organizator ma prawo poprzestać na dochodzeniu kary umownej, o której mowa w pkt 6.2 powyżej.

6.4. Płatność kar następuje po stosownym wezwaniu ze strony Organizatora, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do Uczestnika do zapłaty stosownej kary. Brak płatności kary w przewidzianym terminie skutkuje dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej, a także naliczanie odsetek za opóźnienie zgodnie z Kodeksem cywilnym. 

6.5 Na terenie Wydarzenia obowiązują zakazy:

a) wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;

b) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;

c) zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);

d) wprowadzania zwierząt;

e) palenia wyrobów tytoniowych z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych;

f) zanieczyszczania pawilonów i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);

g) niszczenia infrastruktury (np. oklejanie ścian, szyb, posadzek ulotkami reklamowymi oraz innymi materiałami);

h) opierania się o elementy zabudowy, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni;

i) wprowadzania deskorolek, rowerów czy innych środków komunikacji.

6.6.W przypadku naruszenia przez Uczestników zasad obowiązujących podczas Eventów edukacyjnych,  Organizator zastrzega sobie prawo nakazania Uczestnikowi opuszczenia Eventu edukacyjnego i zakazanie ponownego wstępu, a w razie stwierdzenia naruszenia przepisów obowiązującego prawa – wezwania Policji.

6.7. Uczestnicy są zobowiązani do:

a) respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej;

b) wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby ze względów organizacyjnych albo konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Eventu.

6.8. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania  „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” i „Regulaminu PGE Narodowego” przekazanych mu przez Organizatora w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail.


6.9.      Uczestnik Eventu edukacyjnego ponosi w całości odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z wyrządzoną przez niego szkodą w tym w szczególności związaną z nieprzestrzeganiem powyższych postanowień, niezastosowaniem się do niniejszego Regulaminu, wskazanych w poprzednich punktach regulacjach, jak też obowiązujących przepisów prawa.

6.10. Uczestnik zobowiązuje się do brania udziału w wydarzeniu w sposób odpowiedni, zgodny z ogólnoprzyjętymi normami życia społecznego oraz prawem, a także gwarantuje, że nie naruszy właściwego miejscowego, krajowego ani międzynarodowego prawa, ani żadnych praw osób trzecich. Zobowiązuje się również do poszanowania wolności i godności pozostałych Uczestników, a także Organizatora oraz osób prowadzących dane wydarzenie. 

VII. Zastrzeżenia prawne. Awarie techniczne.

7.1. W razie Awarii technicznej podczas Eventu edukacyjnego, Organizator dołoży wszelkich starań do zminimalizowania negatywnych skutków zaistniałej sytuacji i zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu eventu w sposób zakomunikowany przez Portal.

VIII. Promocja “Ubezpieczenie maturalne VIP” 

8.1. W ramach zakupionego Biletu, Organizator przewiduje możliwość objęcia Uczestnika Eventu edukacyjnego dodatkową promocją “Ubezpieczenie maturalne VIP” (dalej: Promocja).

8.2. Objęcie Uczestnika niniejszą Promocją, umożliwia uzyskanie przez niego dostępu do dodatkowych świadczeń określonych przez Organizatora w niniejszym Regulaminie, po spełnieniu wszystkich warunków Promocji.  

8.3. Dodatkowe świadczenia udzielane przez Organizatora w ramach Promocji, o których mowa w ust. 2 powyżej to:

 1. Wsparcie edukacyjne Maturalnych tj. przyznanie Uczestnikowi vouchera o wartości max. 3 000 zł do wykorzystania na zakup wybranych produktów dostępnych w Sklepie www.maturalni.com (możliwość wykorzystania vouchera do dn. 31.08.2024 r.); 
 2. Sfinansowanie spotkania z doradcą zawodowym tj. umożliwienie Uczestnikowi udziału w organizowanym przez Organizatora spotkaniu w formie online z wykwalifikowanym ekspertem w zakresie doradztwa zawodowego dla młodzieży.
 3. Pomoc w napisaniu odwołania od wyniku do CKE tj. możliwość konsultacji z ekspertem wyznaczonym przez Organizatora, w zakresie złożenia oficjalnego odwołania od wyniku egzaminu maturalnego do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

8.4. Określone powyżej świadczenia mogą zostać przyznane Uczestnikowi przez Organizatora wyłącznie po spełnieniu warunków Promocji (do spełnienia łącznie):

 1. Uczestnik w ciągu 7 dni od otrzymania negatywnego wyniku egzaminu maturalnego (tj. do 16.07.2024 r. do godz. 23:59), czyli mniej niż 30% punktów z przedmiotu/-ów, których dotyczył Event edukacyjny: język polski podstawowy i/lub matematyka podstawowa na poziomie podstawowym) zgłosił na adres mailowy [email protected] chęć skorzystania z promocji “Ubezpieczenie maturalne VIP”, a jednocześnie przedłożył Organizatorowi odpowiednie dokumenty poświadczające fakt niezdania egzaminu maturalnego np. zaświadczenie z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej etc.
 2. Uczestnik był obecny w trakcie całości wydarzenia stacjonarnego, które daje mu prawo do skorzystania z promocji “Ubezpieczenie maturalne VIP. 

8.5. W przypadku spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków, o których mowa w ust. 8.4 powyżej, Organizator w ciągu 48h od zgłoszenia przez Uczestnika chęci skorzystania z Promocji, udzieli Uczestnikowi szczegółowych informacji dotyczących realizacji poszczególnych świadczeń gwarantowanych w ramach Promocji.

8.6. W przypadku uznania przez Organizatora, że Uczestnik nie spełnił wszystkich przesłanek uprawniających go do uzyskania świadczeń w ramach Promocji, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia takiego zgłoszenia bez rozpoznania.

IX. Reklamacje eventów edukacyjnych Maturalni na PGE Narodowym 

9.1. Każdy z Klientów ma prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych przepisach prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, w przypadku niezadowolenia z usług świadczonych przez Organizatora.

9.2. Reklamacje powinny być zgłaszane w wiadomości mailowej na adres: [email protected] lub na adres Organizatora: Maturalni sp. z o.o., ul. Jugowicka 8L, 30-443 Kraków.

9.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno składać się z:

1) Nazwa/Imię i nazwisko Uczestnika,

2) Maturalni na PGE Narodowym  – przedmiot

3) Przedmiot reklamacji,

4) Uzasadnienie,

5) Żądanie roszczenia względem Organizatora.

W tytule maila prosimy wpisać: “Reklamacja Maturalni na PGE Narodowym ” 

9.4. Złożenie reklamacji przysługuje wyłącznie osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich prawo złożenia reklamacji przysługuje opiekunowi prawnemu takiej osoby. 

9.5. Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację następuje w takiej formie jaka została złożona. 

X. Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych jest Maturalni sp. z o.o. 


10.2. Na podstawie obowiązujących przepisów, nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, lecz w zakresie ochrony danych osobowych należy kontaktować się: 

10.3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem Umowy będą przetwarzane w następujących celach: 

10.4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

10.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. Brak ich podania skutkuje nie zawarciem umowy.

10.6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

10.7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

10.8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

10.9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

10.10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

10.11. Administrator Portalu utrwala przebieg Eventu edukacyjnego dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy świadczonych usług. Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora i podmiotów współpracujących, prasie, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Maturalni sp. z o.o.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie terminie wskazanym przez Organizator. Uczestnika obowiązuje Regulamin z dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku kluczowych zmian, Organizator  zobowiązuje się je wprowadzić z 7 dniowym wyprzedzeniem. W przedmiocie zmian Regulaminu zastosowanie ma art. 384 Kodeksu cywilnego. 

11.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy prawa polskiego 

11.4. Pozostałe treści dotyczące projektu Maturalni na PGE Narodowym niezawarte w Regulaminie mogą być udostępnianie w wiadomości e-mail do Użytkownika, komunikatach na Portalu oraz innych dostępnych kanałach komunikacyjnych, w szczególności harmonogram zajęć, dodatkowe zajęcia oraz inne postanowienia organizacyjne.

11.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2024 roku.

Przedłuż swoje kursy o kolejny rok!

Nie czekaj na wrzesień!
Przedłuż swoje kursy już dziś w specjalnej cenie.