Wakacyjna promocja: Każdy kolejny kurs 100zł TANIEJ

Wyloguj

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji “Turbo Inspiracja”  organizowanej przez Maturalni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Jugowicka 8L, 30-443 Kraków), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029982, NIP: 6772493106, REGON: 525042555 (dalej: Organizator).

2. Jeżeli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, wymienione niżej pojęcia

pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

2.1. Konferencja – konferencja “Turbo Inspiracja” organizowana przez Organizatora, odbywająca się w dniu 26.01.2024 r. w Multikinie Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 60, 02-777 Warszawa, w godzinach 9:00 – 15:00. 

2.2. Uczestnik –  osoba fizyczna powyżej 13. roku życia, przedsiębiorca lub osoba planująca rozpocząć działalność gospodarczą, przedstawiciel instytucji naukowych, samorządowych oraz innych instytucji otoczenia biznesu, których działalność jest związana z wspieraniem działalności biznesowej, który spełnia warunki uczestnictwa zawarte w niniejszym Regulaminie

2.3. Bilet – generowane elektronicznie potwierdzenie Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem w formie biletu do samodzielnego wydruku lub okazania w wersji elektronicznej na urządzeniach przenośnych uprawniający Uczestnika do wzięcia udziału w Konferencji.

2.4. Portal/Sklep – strona internetowa/sklep internetowy, za pośrednictwem którego Organizator prowadzi sprzedaż Biletów uprawniających Uczestników do udziału w Konferencji, dostępny pod adresem: https://maturalni.com/turbo-inspiracja/ 

2.5. Regulamin – niniejszy regulamin, tj. zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji, obowiązujący Uczestników.

2.6. Konsument/Klient – osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot dokonujący zakupu Biletu za pośrednictwem Portalu sprzedaży udostępnionego przez Organizatora. 

2.7. Umowa sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Organizatorem, a Klientem na udział w Konferencji. 

2.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 2 Warunki zawierania Umowy sprzedaży i świadczenia usług

1. Wstęp Uczestnika na miejsce wydarzenia możliwy jest po wcześniejszym dokonaniu zakupu Biletu. Zakupiony przez Uczestnika Bilet upoważnia go do osobistego, jednorazowego udziału w Konferencji w określonej przez Organizatora formie, terminie i miejscu. Nie ma możliwości ani zwrotu ani zamiany Biletu niezależnie od okoliczności, o ile nie określono wyraźnie inaczej w niniejszym Regulaminie lub nie wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Płatność następuje z góry.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Portalu należy wejść na stronę internetową https://maturalni.com/turbo-inspiracja/, dokonać wyboru Biletu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na Portalu.

3. Wybór zamawianych Biletów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4. Klient podczas składania Zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego, a także adres zamieszkania.

5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest:

  1. dokonanie akceptacji  treści niniejszego Regulaminu:
  2. dokonanie akceptacji  treści odrębnego regulaminu, polityki prywatności oraz obowiązków informacyjnych Portalu, za pośrednictwem którego Organizator prowadzi sprzedaż Biletów, które udostępniane są Klientowi przed złożeniem Zamówienia pod linkiem: https://maturalni.com/dokumenty/ 
  3. podanie danych osobowych zgodnych z prawdą, oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

6. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi jego oświadczenie woli zawarcia z Organizatorem Umowy sprzedaży, na zasadach określonych treścią regulaminów, o których mowa w ust. 5 lit. a-b powyżej.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia wraz z Biletem uprawniającym Klienta do wstępu na Konferencję.

8. Prawidłowe opłacenie przez Klienta Zamówienia równoważne jest z zawarciem Umowy sprzedaży i rezerwacją miejsca na Konferencji.

9. Dostępne formy płatności: Karta płatnicza, Blik oraz szybkie przelewy realizowane przez bramkę płatności PayNow.

10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Organizator dokona zwrotu na numer rachunku bankowego przypisanego do Klienta w zależności od wybranej formy płatności.

11. Zakazana jest odsprzedaż elektronicznych potwierdzeń zakupu Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.

12. Elektroniczne potwierdzenie sprzedaży upoważniające do wejścia na Konferencję musi być uzyskane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Elektroniczne potwierdzenia sprzedaży nabyte z naruszeniem postanowień Regulaminu mogą być unieważnione przez Organizatora.

13. Opłata za Zamówienie Biletu nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca Konferencji, jego zakwaterowania lub wyżywienia ani żadnych innych kosztów. W razie odwołania Konferencji Uczestnikowi nie przysługuje od Organizatora roszczenie o zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowania ani żadnych innych kosztów.

§ 3 Warunki uczestnictwa

1. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi swoją obecność na Konferencji nie później niż 15 minut przed oficjalnym rozpoczęciem Konferencji (zarówno w wersji stacjonarnej – w celu weryfikacji Uczestnika oraz sprawdzenia niezbędnych dokumentów umożliwiających udział w Konferencji.

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż do udziału w Konferencji, zostaną dopuszczone tylko osoby, które przed wejściem na teren wydarzenia przedstawią Organizatorowi niezbędne dokumenty tj:

a) ważny Bilet z widocznym kodem QR zapisany na urządzeniu przenośnym lub wydrukowany;

b) dokument tożsamości pozwalający na identyfikację Uczestnika (Dane podane w trakcie składania Zamówienia i widoczne na zakupionym Bilecie muszą być zgodne z danymi osobowymi Uczestnika.)

c) w przypadku osób niepełnoletnich – zgodę rodzica/prawnego opiekuna na uczestnictwo w Konferencji, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestnictwa w Konferencji z uwagi na brak możliwości okazania przez Uczestnika ww. dokumentów.

3. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji, jeśli istnieje podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo w inny sposób zakłóca porządek podczas wydarzenia. W takim przypadku koszty Biletu oraz inne ewentualne koszty poniesione przez Uczestnika nie zostaną zwrócone, a w przypadku braku opuszczenia miejsca wydarzenia, Organizator zastosuje środki przewidziane prawem.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i publikowanie swojego wizerunku w materiałach audiowizualnych (zdjęcia/filmy/nagrania dźwiękowe z wydarzeń) wykonanych przez Organizatora lub podmioty przez niego upoważniony podczas organizowanych Eventów edukacyjnych. Zgoda Uczestnika nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności na stronie internetowej Organizatora czy należących do Organizatora profilach społecznościowych Facebook, YouTube, TikTok.

5. Organizator może nieodpłatnie korzystać z całości lub wybranych fragmentów materiałów audiowizualnych, o których mowa w ust. 4 powyżej, w celach marketingowych i promocyjnych, a także szkoleniowych.

6. Uczestnicy podczas rozpoczęcia wydarzenia otrzymują identyfikatory i są zobowiązani do noszenia ich w widocznym miejscu w czasie uczestnictwa w Konferencji. 

7. Limit osób biorących udział w Konferencji uzależniony jest od ilości miejsc dostępnych w miejscu odbywania się Konferencji oraz decyzji Organizatora.

8. O dostępności Biletów w sprzedaży na Portalu udostępnionym przez Organizatora decyduje kolejność zapisów. Zapisy przyjmowane są według kolejności złożonych Zamówień w Sklepie.

§ 4 Odpowiedzialność za wykonanie Umowy 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione i pozostawiona rzeczy materialne i niematerialne, a także za wszelkie straty majątkowe poniesione w trakcie trwania wydarzenia oraz za ewentualne wypadki i uszkodzenia zdrowia Uczestników spowodowane nie z wyłącznej winy Organizatora.

2. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, odpowiedzialność (w szczególności kontraktowa i deliktowa) Organizatora za szkody, w szczególności za szkody wynikłe z niewykonania lub

nienależytego wykonania Umowy albo z tytułu odstąpienia od Umowy, wyrządzone Uczestnikom jest wyłączona.

3. Jeżeli powyższe wyłączenie odpowiedzialności jest niedopuszczalne, odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona do wysokości uiszczonej opłaty za udział danego Uczestnika w Konferencji – w przypadku szkód wyrządzonych danemu Uczestnikowi;

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od stron Umowy i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków, przerwy w dostawie mediów. Za wystąpienie siły wyższej uznaje się również bezpośrednie ryzyko wystąpienia zjawisk lub zdarzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym choćby finalnie zjawiska lub zdarzenia te nie ziściły się.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do następujących zmian z ważnych powodów wpływających na możliwość realizacji Konferencji:

  1. Przesunięcia terminu Konferencji (Organizator deklaruje, iż w przypadku wystąpienia takiej okoliczności termin realizacji Konferencji w terminie nie późniejszym niż do końca 2024 roku);
  2. Odwołania wydarzenia i zwrócenia Uczestnikom kwoty poniesionej ceny Biletów (zwrot ceny Biletu nastąpi w przeciągu 14 dni od poinformowania Uczestnika przez Organizatora o wystąpieniu opisanej okoliczności. Zwrot ceny Biletu możliwy jest tylko w przypadku odwołania Konferencji);
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji tj. m.in. osób prelegentów, tematów i godzin prelekcji jak również terminu, miejsca i sposobu przeprowadzenia Konferencji np. poprzez przeprowadzenie Konferencji w formie online.

6. Organizator poinformuje Uczestnika o zmianach, o których mowa w ust. 5 powyżej za w formie wiadomości e-mail do Uczestnika, a także pomocą komunikatów, które będą dostępne na stronie internetowej Konferencji pod adresem: https://maturalni.com/turbo-inspiracja/ 

§ 5 Prawa autorskie oraz zachowanie Uczestników Konferencji

1. Organizatorowi i/lub prelegentowi przysługują autorskie prawa majątkowe lub uprawnienie do korzystania do wszelkich utworów wykorzystywanych podczas Konferencji.

2. Nagrywanie, retransmisja Konferencji w jakiejkolwiek postaci przy użyciu jakichkolwiek urządzeń lub programów jest niezgodna z prawem i skutkować może dochodzeniem roszczeń przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Uczestnik zobowiązuje się do brania udziału w wydarzeniu w sposób odpowiedni, zgodny z ogólnoprzyjętymi normami życia społecznego oraz prawem, a także gwarantuje, że nie naruszy właściwego miejscowego, krajowego ani międzynarodowego prawa, ani żadnych praw osób trzecich. Zobowiązuje się również do poszanowania wolności i godności pozostałych Uczestników, a także Organizatora oraz osób prowadzących dane wydarzenie. Wszelkie treści o charakterze politycznym, światopoglądowym mogące urazić inną osobę są zakazane, a Organizator ma prawo takiego Uczestnika wydalić. Takiemu Uczestnikowi nie przysługuje zwrot Biletu. 

4. Organizator może natychmiastowo zawiesić lub anulować dostęp Uczestnika do wszelkich usług świadczonych przez Organizatora bez ponoszenia odpowiedzialności, jeżeli Uczestnik nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 6 Zwroty i reklamacje 

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Celem odstąpienia od Umowy Konsument zobowiązany jest złożyć Organizatorowi oświadczenie woli na adres: [email protected] zawierające minimum następujące dane: imię i nazwisko Uczestnika, numer Zamówienia,

2. Każdy z Uczestników ma prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych przepisach prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, w przypadku niezadowolenia z usług świadczonych przez Organizatora.

3. Reklamacje powinny być zgłaszane w wiadomości mailowej na adres: [email protected] lub na adres Organizatora: Maturalni sp. z o.o., ul. Jugowicka 8L, 30-443 Kraków

4.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno składać się z:

1) Nazwa/Imię i nazwisko Uczestnika,

2) Przedmiot reklamacji,

4) Uzasadnienie,

5) Żądanie roszczenia względem Organizatora.

W tytule maila prosimy wpisać: “Reklamacja Konferencja Turbo Inspiracja” 

5. Złożenie reklamacji przysługuje wyłącznie osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich prawo złożenia reklamacji przysługuje opiekunowi prawnemu takiej osoby. 

6. Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację następuje w takiej formie jaka została złożona. 

§ 7 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Maturalni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Jugowicka 8L, 30-443 Kraków, NIP: 6772493106

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, lecz w zakresie ochrony danych osobowych należy kontaktować się: 

na adres: ul. Jugowicka 8L, 30-443 Kraków

przez e-mail: [email protected]

3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem Umowy będą przetwarzane w następujących celach: 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. Brak ich podania skutkuje nie zawarciem umowy.

6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

11. Administrator Portalu utrwala przebieg Konferencji dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy świadczonych usług. Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora i podmiotów współpracujących, prasie, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach spółki Maturalni.

§ 8 Dane osobowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie terminie wskazanym przez Organizator. Uczestnika obowiązuje Regulamin z dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku kluczowych zmian, Organizator  zobowiązuje się je wprowadzić z 7 dniowym wyprzedzeniem. W przedmiocie zmian Regulaminu zastosowanie ma art. 384 Kodeksu cywilnego. 

2. Organizator ma prawo do przeniesienia wszelkich praw i obowiązków (Organizatora), w sposób jednostronny, na podmiot z nim powiązany, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani (co najmniej poprzez wiadomość e-mail). Zmiana podmiotu będącego Organizatorem nie wpłynie w żaden sposób na prawa i obowiązki Użytkowników/Uczestników. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy prawa polskiego 

4. Pozostałe treści dotyczące Konferencji niezawarte w Regulaminie mogą być udostępnianie w wiadomości e-mail do Użytkownika, komunikatach na Portalu oraz innych dostępnych kanałach komunikacyjnych, w szczególności harmonogram Konferencji oraz inne postanowienia organizacyjne.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2024 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konferencji “Turbo Inspiracja”

……………………………………………               ……………………………..

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna                                 Miejscowość i data

…………………………………………..

Numer kontaktowy rodzica/prawnego opiekuna

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna 

na udział w konferencji “Turbo Inspiracja”

Wyrażam zgodę na samodzielny udział mojego syna/mojej córki*……………………………………………………….. w konferencji ,,Turbo Inspiracja”, odbywającego się w dniu 26.01.2024 r. (piątek) w Multikino Ursynów w Warszawie (02-777) przy al. Komisji Edukacji Narodowej 60, w godzinach 9:00 – 15:00. 

Organizatorem konferencji jest Maturalni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Jugowicka 8L, 30-443 Kraków), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029982, NIP: 6772493106, REGON: 525042555, 

Jednocześnie oświadczam, że:

          ……………………………………………

                                                                                                      Czytelny podpis      rodzica/prawnego opiekuna

Przedłuż swoje kursy o kolejny rok!

Nie czekaj na wrzesień!
Przedłuż swoje kursy już dziś w specjalnej cenie.