Wyloguj

Regulamin “Gwarancja satysfakcji albo zwrot pieniędzy”

1. Sprzedawca w ramach świadczonych przez siebie usług udziela gwarancji na niektóre dostarczone przez siebie Produkty lub Usługi dostępne w Sklepie pod nazwą:

 1. Turbo Matura – Matematyka podstawowa formuła 2015 
 2. Turbo Matura – Język polski podstawowy formuła 2015
 3. Turbo Matura – Biologia formuła 2015 + 2023 
 4. Turbo Matura – Język angielski rozszerzony formuła 2015 + 2023 
 5. Turbo Matura – Matematyka rozszerzona formuła 2015 + 2023
 6. Turbo Matura – Matematyka podstawowa formuła 2023 
 7. Turbo Matura – Język polski podstawowy formuła 2023

 

2. W ramach niniejszej gwarancji, Klient uprawniony jest do dochodzenia od Sprzedawcy zwrotu 100% środków wpłaconych za zamówiony, wyszczególniony w pkt. 1 Produkt, w sytuacjach określonych szczegółowo w pkt. 3 i/lub 4 poniżej.

Klientowi przysługuje prawo do zwrotu środków:

3. Po rozpoczęciu pierwszych, ale nie później niż przed rozpoczęciem drugich zajęć z cyklu Turbo Matura (zgodnie z harmonogramem zajęć wyszczególnionym na stronie internetowej: https://maturalni.com/lp/turbo-matura) Klient ma prawo zgłosić chęć zwrotu zakupionego Produktu. O chęci zwrotu należy poinformować Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mailowej na adres biuro@maturalni.com. Wiadomość musi zawierać:

 1. Imię i nazwisko Klienta
 2. Adres e-mail, z którego Klient dokonał zakupu
 3. Nazwa zwracanego Produktu
 4. Numer zamówienia
 5. Powód zwrotu (czyli co sprawiło, że Produkt (Turbo Matura) nie spełnił oczekiwań Klienta). Podany przez Klienta powód, nie wpływa na ocenę wniosku o zwrot – służy jedynie do celów statystycznych Sprzedawcy, by móc ulepszać oferowane produkty.

 

3.1. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszenia, o którym mowa powyżej w terminie 14 dni od jego złożenia. Zwrot środków zostanie zrealizowany przez Sprzedawcę przy użyciu tej samej metody, za pomocą której Klient dokonał płatności. 

3.2. W przypadku dokonania przez Klienta zwrotu zamówionego Produktu, Klient wraz z momentem rozpatrzenia zgłoszenia przez Sprzedawcę, utraci prawo wstępu na kolejne zajęcia, a także dostęp do nagrania z pierwszych zajęć.

4. W dniu ogłoszenia przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wyników egzaminów maturalnych (07.07.2023 r. do godz. 23:59) Klient może wnioskować o zwrot środków, jeśli oferowany przez Sprzedawcę Produkt nie spełnił jego oczekiwań, z zastrzeżeniem pkt. 4.1. poniżej.

4.1. Klientowi przysługuje prawo dochodzenia zwrotu środków w powyższej sytuacji, w przypadku jeśli na żywo (w czasie rzeczywistym) uczestniczył on w minimum 10 z 12 zajęć odbywających się w ramach cyklu zajęć Turbo Matura. 

4.2. O chęci zwrotu należy poinformować Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mailowej na adres biuro@maturalni.com. Wiadomość musi zawierać:

 1. Imię i nazwisko Klienta
 2. Adres e-mail, z którego Klient dokonał zakupu
 3. Nazwa zwracanego Produktu
 4. Numer zamówienia
 5. Powód zwrotu (czyli co sprawiło, że Produkt (Turbo Matura) nie spełnił oczekiwań Klienta). Podany przez Klienta powód, nie wpływa na ocenę wniosku o zwrot – służy jedynie do celów statystycznych Sprzedawcy, by móc ulepszać oferowane produkty.
 6. Oświadczenie o treści: “Jestem świadomy/świadoma, iż prawo do zwrotu środków przysługuje osobom, które NA ŻYWO uczestniczyły w 10 z 12 lekcji. Oświadczam, że uczestniczyłem/uczestniczyłam na ŻYWO w minimum 10 z 12 lekcji odbywających się w ramach TURBO MATURY.

 

4.3. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszenia, o którym mowa powyżej w terminie 14 dni od jego złożenia. Zwrot środków zostanie zrealizowany przez Sprzedawcę przy użyciu tej samej metody, za pomocą której Klient dokonał płatności. 

4.4. W przypadku uznania przez Sprzedawcę, że Klient nie spełnił wszystkich przesłanek uprawniających go do dochodzenia roszczenia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia takiego zgłoszenia bez rozpoznania.