Wakacyjna promocja: Każdy kolejny kurs 100zł TANIEJ

Wyloguj

Obowiązki informacyjne

Obowiązki informacyjne wobec Konsumentów korzystających z Serwisu Maturalni.com

1. Serwis Maturalni.com (https://maturalni.com/) jest udostępniany przez sprzedawcę Maturalni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Jugowicka 8L, 30-443 Kraków), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029982, NIP: 6772493106, REGON: 525042555, adres poczty elektronicznej: [email protected] (dalej jako: „Sprzedawca” lub „Serwis Maturalni.com”).

2. Akceptując niniejszy dokument (dalej również jako: „Obowiązki informacyjne”), Konsument oświadcza, iż zapoznał się z zawartymi w nim informacjami.

3. Wyrażenia napisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu Maturalni.com

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność świadczenia (produktu) z zawartą Umową.

5. W związku z obowiązkami, które wynikają z umów licencyjnych zawartych z dostawcami treści lub partnerami handlowymi, do zakupu lub korzystania z Produktów świadczonych przez Serwis Maturalni.com może być wymagane podanie przez Konsumenta danych osobowych, w szczególności takich jak: imię i nazwisko, dokładny i aktualny adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

6. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Produktów, Umowy zawartej ze Sprzedawcą lub reklamacji prosimy o kontakt:

a) za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego, który jest dostępny pod adresem https://maturalni.com/ wraz z jego subdomenami;

b) na adres poczty elektronicznej: [email protected];

c) przy wykorzystaniu danych teleadresowych wskazanych na stronie internetowej Serwis Maturalni.com (numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny).

7. Wszelkie informacje, potwierdzenia i dokumenty dotyczące zawartej Umowy będą przekazywane Konsumentowi za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Konsumenta z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

8. Opłaty za korzystanie z Produktów są wskazane w Serwisie Maturalni.com i opisane w odrębnych szczegółowych warunkach lub warunkach promocji wybranych Produktów. Konsument jest jednocześnie informowany o dodatkowych kosztach bądź o możliwości ich wystąpienia oraz wysokości, względnie o sposobie ich obliczenia (w przypadku gdy takie występują).

9. W związku ze złożeniem w Serwisie Maturalni.com zamówienia z obowiązkiem zapłaty i zawarciem Umowy, Konsument jest zobowiązany uiścić opłatę za wybrany Produkt, dokonując płatności online w sposób wskazany w opisie tego Produktu jako dostępny. Sprzedawca realizuje zlecenie aktywacji Produktu najpóźniej w ciągu 12 godzin od zawarcia Umowy, chyba że warunki promocji lub szczegółowe warunki dla danego Produktu przewidują inny okres aktywacji.

10. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość:

a) Konsument może zrealizować uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 10 lit. e. poniżej.

b) Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może przybrać dowolną treść pod warunkiem, że będzie jednoznacznie wskazywać wolę odstąpienia od Umowy przez Konsumenta.

c) Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza w formie edytowalnego pliku pdf, który stanowi załącznik niniejszego dokumentu, m.in. na adres e-mail: [email protected] lub na adres korespondencyjny: adres: ul. Mała 5, 39-300 Mielec.

d) Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (o zachowaniu terminu decyduje data wysyłki). Odstąpienie od Umowy jest skuteczne od chwili doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

e) Prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do świadczeń (Produktów) Sprzedawcy realizowanych w ramach umów:

> O dostarczanie treści cyfrowych (materiałów audiowizualnych) niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Serwis Maturalni.com rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Serwis Maturalni.com utraci prawo odstąpienia. Powyższą zgodę Konsument może wyrazić podczas procesu zakupowego w postaci złożenia, w formie elektronicznej, osobnego oświadczenia woli w tym zakresie, następującego poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox) dotyczącego Obowiązków informacyjnych Sprzedawcy.

> O świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Serwis Maturalni.com wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został Serwis Maturalni.com przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Serwis Maturalni.com utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości. Powyższą zgodę Konsument może wyrazić podczas procesu zakupowego w postaci złożenia, w formie elektronicznej, osobnego oświadczenia woli w tym zakresie, następującego poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox) dotyczącego Obowiązków informacyjnych Sprzedawcy.

11. Skutki odstąpienia od Umowy zawartej na odległość:

a) W razie odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą z zastrzeżeniem pkt 10 lit. e) powyżej.

b) Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem pkt 10 lit. e) powyżej.

c) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Sprzedawca udostępnia wzór odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 10 lit. c powyżej, w załączniku do niniejszego dokumentu w sposób, który umożliwia jego pobranie, odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie w zwykłym toku czynności.

13. Szczegółowe zasady świadczeń, są określone w komplecie dokumentów doręczonym Konsumentowi w związku z zawarciem Umowy, tj. w potwierdzeniu zawarcia Umowy, Regulaminie, szczegółowych warunkach, warunkach promocji, „obowiązkach informacyjnych” dotyczących wybranego Produktu.

14. Zasady rozpatrywania reklamacji są szczegółowo określone w Regulaminie, dostępnym na stronie internetowej https://maturalni.com/ wraz z jego subdomenami.

15. Korzystanie z Serwisu Maturalni.com może być związane z zainstalowaniem plików „Cookies” zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu Maturalni.com (https://maturalni.com/ wraz z jego subdomenami).

16. Spór cywilnoprawny wynikający z Umowy zawartej przez Konsumenta może zostać zakończony w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Sprzedawcy w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny. W przypadku, gdy w następstwie reklamacji złożonej przez Konsumenta spór nie został rozwiązany, Sprzedawca każdorazowo podejmuje decyzję o zgodzie na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich lub o odmowie udziału w takim postępowaniu i przekazuje ją Konsumentowi. Jeśli Sprzedawca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

17. Możliwość zawarcia przez Konsumenta Umowy oraz korzystania przez niego z Produktów może być uzależniona od posługiwania się w tych celach komputerem:

a) z zainstalowaną przeglądarką internetową, na systemach operacyjnych Windows, Mac OS X, z włączoną obsługą plików „Cookies” oraz JavaScript albo innym urządzeniem, jeżeli Sprzedawca dopuści taką możliwość;

18. Korzystanie przez Konsumenta z Produktów objętych zawartą przez niego Umową, za pośrednictwem Urządzeń przenośnych, w których Konsument nie wprowadził modyfikacji niezgodnych z zaleceniami producenta urządzenia, określonymi w jego szczegółowych warunkach użytkowania oraz warunkach gwarancji, jest możliwe przy spełnieniu przez ww. Urządzenia następujących wymagań technicznych:

a) zainstalowana i uruchomiona Aplikacja Mobilna dla Urządzeń przenośnych (rekomendowane);

b) wyposażenie w jeden z następujących systemów operacyjnych: (i.) Android, wersja oficjalnie opublikowana przez producenta systemu (informacje dostępne pod adresem internetowym https://www.android.com/); (ii.) iOS, oficjalnie opublikowana przez producenta systemu (informacje dostępne pod adresem internetowym https://www.apple.com/);

19. Dla korzystania z Produktów objętych Umową może być wymagane posiadanie dostępu do Internetu. W takim przypadku do sprawnego korzystania z Produktów rekomendowany jest dostęp do dowolnego typu połączenia z Internetem, o przepustowości co najmniej 8 megabitów/sekundę, oraz co najmniej 25 megabitów na sekundę w przypadku Produktów świadczonych w wysokiej jakości.

20. Ze względu na niezależne od Sprzedawcy właściwości środowiska informatycznego, którym posługuje się Konsument, korzystanie z Serwisu Maturalni.com, na niektórych urządzeniach może być ograniczone lub niemożliwe, a jakość odtwarzanych materiałów obniżona – w przypadku aktywności, w ramach ww. środowiska, oprogramowania pochodzącego od podmiotów trzecich lub od Konsumenta (w szczególności różnego rodzaju firewalli, programów antywirusowych, blokad, w tym uniemożliwiających wyświetlanie reklam), jego kombinacji lub konfiguracji, mających wpływ na udostępnioną funkcjonalność lub prawidłowe działanie techniczne Serwisu Maturalni.com. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, może w szczególności okazać się konieczne odinstalowanie określonego oprogramowania ze środowiska informatycznego, którym posługuje się Konsument lub dodanie w jego ramach określonego wyjątku.

21. Funkcjonowanie Serwisu Maturalni.com i niektórych Produktów wymaga cyklicznego monitoringu technicznego, poprawek i konserwacji, co może spowodować czasowe i krótkotrwałe przerwy w działaniu Serwisu Maturalni.com lub niektórych Produktów.

Załącznik

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

  1. Adresat: Maturalni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jugowicka 8L, 30-443 Kraków, NIP: 6772493106, REGON: 525042555
  2. Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi/Produktu: ______________________________________
  3. Data zawarcia umowy (zakupienia usługi/Produktu): ______________________________
  4. Numer Klienta/Zamówienia: _________________________________________________
  5. Adres e-mail stanowiący login Konsumenta w Serwisie Maturalni.com: ________________
  6. Imię i nazwisko Konsumenta(-ów): ____________________________________________
  7. Adres Konsumenta(-ów): ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Podpis Konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej)

Data: __________________ roku

(*) Niepotrzebne skreślić

Przedłuż swoje kursy o kolejny rok!

Nie czekaj na wrzesień!
Przedłuż swoje kursy już dziś w specjalnej cenie.