Wakacyjna promocja: Każdy kolejny kurs 100zł TANIEJ

Wyloguj

I. Informacje ogólne

Na potrzeby lepszego odbioru Klauzuli informacyjnej RODO, użyte zostały następujące terminy: „Ty” – udostępniający swoje dane osobowe oraz „My” – Administrator i Współadministrator danych osobowych. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator i Współadministrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Maturalni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Jugowicka 8L, 30-443 Kraków), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029982, NIP: 6772493106, REGON: 525042555, adres poczty elektronicznej: [email protected].

Współadministratorem danych osobowych jest ST Sp. z o.o. Spółka komandytowa (ul. Zuchów 2 lok 34, 20-047 Lublin), wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000797889, NIP: PL7123390976 oraz do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Lubelskiego pod numerem 308.

Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected] lub adres korespondencyjny: Maturalni sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Jugowicka 8L, 30-443 Kraków

II. Bezpieczeństwo przetwarzania

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas najważniejsze, dlatego zgodnie z RODO wdrożyliśmy i utrzymujemy adekwatne do rozpoznanego ryzyka środki organizacyjne i techniczne. Wdrożone zabezpieczenia podlegają cyklicznym przeglądom, a w razie konieczności modyfikacji.

W celu zapewnienia integralności i poufności danych wdrożyliśmy również procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym.

III. Rodzaj i cele przetwarzania danych

Dane osobowe które podajesz w formularzu badania opinii i preferencji – przetwarzane są w  celu:

Twoje dane mogą być również przetwarzane w celach statystycznych oraz analitycznych służących poprawieniu jakości świadczonych usług.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora i Współadministartora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W każdy momencie przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania.

Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażone przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Masz prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

IV. Odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, Twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu.

Może również zajść konieczność ujawnienia Twoich danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych osobowy poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)

Nie planujemy przekazywać Twoich danych poza EOG. Gdyby jednak było to konieczne nastąpi to wyłącznie poprzez:

V. Okres przetwarzania danych osobowych (retencja)

W przypadku podstawę przetwarzania stanowi uzasadniony interes Administratora oraz Współadministratora, Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

W przypadku gdy, przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania.

VI. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Tobie następujące prawa;

Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected] lub adres korespondencyjny „RODO”, Maturalni sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Jugowicka 8L, 30-443 Kraków

VII. Istotne techniki marketingowe

Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.