logo

Partnerzy

Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-874), adres: Al. Niepodległości 2, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000096209 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 778-13-41-402, REGON: 631249751 z kapitałem zakładowym 1.120.000 zł opłaconym w całości.

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa, NIP 1180197245, REGON 011947981

Akademia Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie (03-301), przy ul. Jagiellońskiej 59, NIP: 5241005438, REGON: 010228830

MULTIMEDIA SP. Z O.O.; Al. Waszyngtona 1; 30-204 Kraków; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000003445; NIP 677-10-04-602.

EduLAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 14B, 02 – 676 Warszawa), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000652777, wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN, NIP: 5213759585, REGON: 366084708

Fundacja Super Animator z siedzibą ul. Mała 5, 39-300 Mielec, NIP: 817-220-37-79, REGON: 521054426

PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. siedzibą w Warszawie, przy ul. Polna 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000120338, NIP 113-239-99-79