Klauzula informacyjna RODO

1) Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Fundacja Klub Młodych Liderów z siedzibą w Mielcu przy ul. Małej 5.
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, lecz w
zakresie ochrony danych osobowych należy kontaktować się:
– na adres: Mała 5, 39-300 Mielec
– przez e-mail: [email protected]ów.pl
3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem Umowy będą przetwarzane w
następujących celach:
– związanych z realizacją podpisanej przez Panią/Pana petycji i przekazania jej do Ministerstwa
Edukacji i Nauki, a także Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
– udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
– niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed
zawarciem umowy, w tym przypadku podpisania petycji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO),
– niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podpisania petycji. Brak ich podania
skutkuje nie możliwością podpisania petycji.
6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
– do Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
– instytucji medialnych, prasy, telewizji, portali internetowych,
– podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności podmiotom
zapewniających serwis IT, dostęp do serwerów/hosting oraz
– organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym,
gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
7) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są
przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w
oparciu o następujące kryteria:
– czasu przesłania petycji i uzyskania odpowiedzi ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a także zakończenia akcji społecznej w tym zakresie, nie
później jednak niż do rozpoczęcia matur w roku szkolnym 2022/2023,
– przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,
– okres, który jest niezbędny do ochrony i dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
8) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
– żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez
Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
– żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana
szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie

naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu
bezpośredniego,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej
wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na
nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
10) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji.